Aktuelt

«Trondheim Logistikk Lab» stakk av med seieren

Med konseptet "Trondheim Logistikk Lab" skal Norconsult gjennomføre et forprosjekt for å utforme nye konsepter for bylogistikken i Trondheim. (Illustrasjon: Norconsult)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var til stede da Norconsults «Trondheim Logistikk Lab» ble utpekt som vinner i konkurransen om å utforme nye konsepter for bylogistikken i Trondheim.

Gjennom et forprosjekt skal myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer og brukere nå involveres i utformingen av bærekraftige bylogistikkløsninger.

Hvordan sikre effektiv og god varelevering til butikker og næringsvirksomhet i en by der bilen får stadig mindre plass? Hvordan svare på FNs bærekraftsmål og sikre at vare- og nyttetransporten bidrar til å skape en bærekraftig og grønn by? Og hvordan involvere næringslivet i denne utviklingen?

Dette var noen av spørsmålene Trøndelag fylkeskommune stilte seg, og som gjorde at de utlyste en konkurranse for å finne gode løsninger på logistikkutfordringene i Trondheim. Prosjektet ble lansert som en følge av fylkeskommunens vedtatte godstrategi, og et økt fokus på gods- og nyttetransporten i byområder.

Bærekraftig grønn mobilitet og logistikk

Norconsults vinnerkonsept «Trondheim Logistikk Lab» ble annonsert under Trøndelagsmøtet 14. januar med samferdselsminister Knut Arild Hareide til stede. Konseptet sikrer bred involvering av ulike interessenter, som sammen skal vurdere etableringen av en «living lab» som arena for samskaping, forskning og testing av nye bærekraftige bylogistikkløsninger.

– Som ledende i Norge på bærekraftig byutvikling, er vår jobb å gi råd om hvordan byer og kommuner skal forvalte de ressursene som finnes på en klok måte, til det beste for samfunnet. Gjennom å lage gode løsninger for grønn mobilitet og logistikk, kan vi legge til rette for målet om nullvekst i byene, sier Janne Walker Ørka, markedssjef for bærekraftige byer i Norconsult, i en pressemelding.

Fokus på nye samarbeidsformer

Norconsult kvalifiserte seg til finalen i en åpen konkurranse mellom en rekke konsortier høsten 2020. I finale med to andre team var det til slutt Norconsults konsept «Trondheim Logistikk Lab» som ble vurdert som sterkest. Konseptet skal brukes til å bistå Trondheim kommune med å nå målene om en grønnere og mer effektiv næringstransport. Norconsult tildeles midler gjennom Miljøpakken til å gjennomføre et forprosjekt og videreutvikle konseptet.
I tildelingsbrevet fra Trøndelag fylkeskommune står det følgende om konseptet:
«(..) Tilbudet gir et godt grunnlag for å involvere aktører og en metodisk god framgangsmåte for å vurdere ulike løsninger. Konseptet scorer sterkt både på teknologisk innovasjon, aktørfokus og finansiering. Samt et sterkt konsortium.»

– Det finnes ingen ferdig oppskrift på en effektiv og bærekraftig løsning for den komplekse logistikken i byer som Trondheim. For å lykkes må man etablere gode rammer for utvikling og testing av løsninger over tid. Dette krever nye samarbeidsformer mellom myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer og sluttbruker. Norconsults konsept svarer på dette behovet – det er et rammeverk for at disse miljøene i dialog skal finne frem til de gode løsningene, sier Christoffer Olavsson Evju, prosjektansvarlig og rådgiver innen mobilitet og byutvikling i Norconsult.

Vil etablere en lokal innovasjons- og samskapingsarena

«Trondheim Logistikk Lab» er bygget på modellen «living lab» og skal blant annet legge til rette for rask og enkel gjennomføring av tester og piloter. En living lab er et levende laboratorium for utvikling og testing av nye løsninger i en realistisk kontekst, og vil blant annet bestå av utvalgte testområder i Trondheim.
– Norconsult vil gjennom forprosjektet bistå med å videreutvikle og forankre konseptet ytterligere lokalt. Vi vil også vurdere hvordan det kan etableres en lokal innovasjons- og samskapingsarena for utvikling og testing av nye løsninger for bylogistikk. Arenaen vil være viktig for både læring og utvikling av nye typer bylogistikkløsninger, og ha lokal og nasjonal verdi, sier Evju.
I utviklingen av konseptet har Norconsult hatt med seg E.C. Dahls Eiendom, Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, DB Schenker og MobilityLab (en del av StartupLab) som dialogpartnere.

Forprosjektet starter opp i slutten av januar.