Aktuelt

Store forventninger til Nasjonal Transportplan

Bildet: Samtlige stortingsrepresentanter tok debatten om Nasjonal Transportplan fra sine kontorer under den digitale utgaven av Mobilitet 2021. (Skjermdump)

MOBILITET 2021: Samtlige partier på Stortinget har store forventninger til Nasjonal Transportplan når den legges fram i april.

Av Odd Borgestrand

Det ble en rolig debatt da de politiske partienes transportpolitiske talspersoner skulle fremme sine synspunkter på framtidens transportbehov som avrunding på første dag av Mobilitet 2021. Her er en oppsummering av hva de enkelte representantene valgte å fokusere på under debatten, som ble ledet av Christian Strand:

Arne Nævra, SV:
– Kysten og havnene våre må få prioritet. Godstrafikken må mer over sjø. Det er prioriteringen som skiller partiene. Vi har hatt en motorvei-mantra med FrP ved roret, og jeg håper Hareide ikke fortsetter med fRPs sterke firefelts-satsing som han har arvet, men satser mer på vanlige veier over hele landet, og at det kommer gul stripe og midtskillere i langt større grad enn tilfellet er i dag.
Vi må ikke ha firefelts motorveier der det ikke er trafikkgrunnlag for dette. Det er trist å se at vi ikke kan øke vedlikehold på eksisterende fylkes- og riksveier som har for lav standard.  Etterslepet er godt over 100 milliarder på disse veiene.

Sverre Myrli, AP:
– Ambisjonene må være like store som for fire år siden. NTP er et politisk dokument, samtidig som det er et dokument om konkrete prosjekter. Vi skal ruste Norge for framtida samtidig som vi kutter utslipp og har fungerende regioner.  NTP feirer 20 år og er blitt et stadig viktigere redskap for å bygge landet. Det må bygges mer vei og jernbane og ferjeforbindelsene må styrkes langs kysten. Vi er spendt på hva som kommer på kyst og sjø i NTP. Mye har vært veldig bra de siste årene, men kyst og sjø må løftes mer fram.

Ingelin Noresjø, KrF
– Vi skal levere en ekspansiv og troverdig plan for perioden 2022-2033. Nåværende transportplan har vært for ambisiøs og dermed er det flere prosjekter som ikke er realisert. For oss er det viktig å se hele landet. Jernbanen står sterkt på Østlandet, men resten av landet må få sin del av investeringene og driftsmidlene. Det vil si mer ressurser til Nord-Norge og kyst-Norge.
Med Hareide ved rattet har vi sterkt fokus på å lytte til fylkene og vi vil legge vekt på ny teknologi og sikkerhet.

Jon Gunnes, Venstre:
– Det viktigste i den nye NTP for Venstre er en videreføring av dagens plan, samtidig som vi vil ha miljøvennlige og bærekraftige løsninger både på vei og jernbane. Miljøvennlige transportformer er viktig, og nå er de første elektriske ferjene på plass, samtidig som hurtigbåtene også om kort tid vil oppnå nullutslipp. Vi har store ambisjoner innen transportsektoren, for det er det er her vi kan oppnå en stor miljøgevinst.

Helge Orten, Høyre:
– Vi må se alle transportformene i sammenheng. Vi må gjøre mye av alt, og da må vi bygge en helhetlig infrastruktur. Det gjelder luft, sjø og land. Infrastrukturen handler også om opprusting på fylkesveiene. De fire partiene som var i regjering da forrige NTP ble lagt fram, inklusiv FrP, har sikret en kraftig satsing på samferdsel, og derfor er jeg stolt over det vi har fått til de siste årene. Vi har levert god politikk for hele landet, der vi ser helheten innen samferdsel. Samtidig må vi være tydelig på at fylkesveiene også må få sitt.

Siv Mossleth, SP:
– Det som gjør meg betenkt, er fokuset på kost-nytte analyser. Det kan slå feil ut. Fordelingshensynet er viktig, og må få en mer framtredende plass i utredningene. 79 prosent av det arealet som mangler gulstripe befinner seg på Vestlandet og i Nord-Norge.  For oss i distriktene er det viktigst at folk og varer kommer fram.  I dagens NTP er vi enig i mye av det som er vedtatt, men de kyst-relaterte prosjektene er bare på fire prosent. Vi må få opp denne prosenten vesentlig.

Bård Hoksrud, FrP:
– Det må være vilje til å gjennomføre en vedtatt plan. Vi er stolt over det vi gjorde da vi var i regjeringen. Vi må fortsatt bygge ut mer infrastruktur både på jernbane, vei og på sjøen. Regjeringen vil merke at vi nå er i opposisjon.  Samferdsel er svært viktig for FrP, og for næringslivet er det viktig med gode veier på tvers av regionene i dette landet. Standarden på fylkesveiene må bedres, og jeg forventer at den kommende NTP svarer på en del av de utfordringene fylkesveiene representerer.