Aktuelt

Statsbygg investerte for 7,3 milliarder i fjor

Det samlede investeringsnivået var blant Statsbygg høyeste noensinne, viser årsrapporten for 2020. Samtidig ble driftsresultatet vesentlig høyere enn budsjettert.

– Siden 2016 har investeringsnivået vårt økt med 35 prosent. I samme periode er antallet ansatte redusert med syv prosent, noe vi har oppnådd gjennom målrettet arbeid med effektivisering over tid, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, i en pressemelding. 

Kostnads- og arealeffektivisering, digitalisering og hensynet til klima og miljø preget Statsbyggs aktiviteter i året som gikk. Samlet investeringsnivå utgjorde 7,3 mrd. kroner i 2020, noe som er blant Statsbygg høyeste noen gang.

Det går fram av Statsbyggs årsrapport for 2020, som nå er lagt fram.

Driftsresultatet ble på 3,8 mrd. kroner. Det er vesentlig høyere enn budsjettert, og kan forklares med rekordhøye salgsgevinster. Blant annet var Brøset i Trondheim og Trekanttomten på Aker brygge i Oslo store eiendomssalg i fjor.

Koronapreget år
Som for alle andre var Statsbyggs 2020 et svært krevende år som følge av den pågående koronapandemien.

– Takket være omfattende arbeid med smittevern og konstruktive og fleksible medarbeidere, har vi kunnet holde aktiviteten i gang på byggeplassene og eiendommene våre, forteller Nikolaisen:

– Likevel har koronasituasjonen skapt store utfordringer for framdrift og effektivitet, spesielt i våre største og mest kompliserte prosjekter. For å dempe konsekvensene av koronasituasjonen i BAE-næringen startet Statsbygg en likvidtetsdugnad, og betalte fakturaer for rundt 2 milliarder før forfall i 2020.

Byggeprosjekter og vedlikehold
Statsbygg ferdigstilte 15 byggeprosjekter i 2020. I 2020 var 38 byggeprosjekter i tidligfase og 53 i gjennomføringsfase. Samlet sluttkostnad for porteføljen samlet de fem siste årene ligger under budsjett.

Statsbygg brukte over 1 milliard kroner til vedlikehold i 2020. I dette inngår ekstra bevilgninger til en tiltakspakke som følge av koronasituasjonen for å holde aktiviteten oppe i byggenæringen.

Forvaltningen og vedlikeholdet av statens eiendommer skal være verdibevarende, bærekraftig og effektiv. Statsbygg har gjennomgående en godt vedlikeholdt eiendomsportefølje, med unntak av fengselsporteføljen og de kulturhistoriske eiendommene, som fortsatt har vedlikeholdsetterslep.

Statsbygg i 2020

– 91 pågående byggeprosjekter

– 15 avsluttede byggeprosjekter

– 49 oppdrag om statlig innleie av lokaler

– 2271 forvaltede eiendommer

– 3 millioner kvm. forvaltet areal

– 867 ansatte

– 10 lærlinger i egen virksomhet