Aktuelt

Starter planarbeid for ny E39 Lyngdal-Kvinesdal

Bildet: Nye Veier starter korridorsøk for den om lag 25 kilometer lange strekningen over Kvinesheia fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord

Nye Veier starter opp arbeidet med korridorsøk for ny E39 mellom Røyskår i Lyngdal, gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord i Agder.

17. mars kunngjorde Samferdselsdepartementet trasevalgene for den statlige kommunedelplanen som er gjennomført i regi Statens vegvesen for strekningen fra Vatlandstunnelen på E39 i Lyngdal til Ålgård i Sandnes.

Departementet har bestemt at statlig plan i sør får en avgrensning ved kommunegrensen mellom Flekkefjord og Kvinesdal. Den resterende delen på 25 kilometer gjennom Kvinesdal til Røyskår i Lyngdal skal Nye Veier gjennomføre alternativt korridorsøk.

Fornøyde ordførere
Kvinesdals ordfører Per Sverre Kvinlaug er meget tilfreds med at Nye Veier melder oppstart på dette planarbeidet.
– At strekningen fra Røyskår i Lyngdal til Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord er tatt ut av statlig plan er helt i samsvar med våre ønsker og vedtak. Vi har helt siden det statlige planarbeidet startet opp vært tydelige på, og jobbet aktivt for, at vi ønsker en alternativ kryssing av Kvinesheia enn det statlig plan la opp til. Nå får vi en raskere planavklaring knyttet til usikkerheter som har hengt over kommunen over lengre tid. Kommunen har hatt dialogmøter med Nye Veier, og er kjent med at selskapet ser på alternative muligheter. Vi synes de planene er spennende og ser frem til et godt samarbeid videre, for å finne de beste løsningene for Kvinesdal, sier Kvinlaug i en pressemelding.
Også Lyngdals ordfører Jan Kristensen er glad for at Nye Veier er i gang med planarbeid, og at statlig plan videre til Ålgård er stadfestet.
– Strekningen Nye Veier skal gjøre korridorsøk i kommer i forlengelse av prosjektet Herdal – Røyskår gjennom kommunen vår, som har byggestart. Det sikrer en helhet, som vil er gunstig for å knytte Listerregionen ytterligere sammen, sier Kristensen.
Allerede i neste uke skal det gjennomføres planoppstartsmøter med både Kvinesdal og Lyngdal kommune.

Stort samferdselsprosjekt
– Veien er et ledd i det større samferdselsprosjektet om å etablere ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Den nye veien vil i tillegg til å øke trafikksikkerheten, knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion og bidra med å gjøre reisetiden mellom de største byene på sørvestlandet vesentlig lavere, sier Asbjørn Heieraas, leder plan og prosjektutvikling i Nye Veier.
Store deler av dagens E39 er utdatert som hovedfartsåre. Veien har høy ulykkefrekvens, hvor møteulykker er dominerende. I tillegg er riksveien sårbar i forhold til driftsforstyrrelser. Spesielt vinterstid, hvor selv begrenset snøfall kan skape betydelige, trafikale problemer.
– Ny E39 Lyngdal-Kvinesdal er planlagt som en trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veistrekningen vil domineres av flere tunnelløsninger. En viktig del av planarbeidet blir å håndtere masser fra tunneldrivingen. Det blir større brukonstruksjon ved kryssing av Fedafjorden før veien blir ført nordover til kommunegrensen mot Flekkefjord ved Øysædvatnet. Det utredes muligheter for nødvendige kryss og tilførselsveier, forklarer planprosessleder Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier.

Finne gode løsninger
Nye Veier har med seg rådgivningsfirmaet Sweco i planarbeidet.
– Sweco har lang erfaring med veiprosjekter, og arbeider i tillegg med detaljreguleringen for tilgrensende strekning E39 Mandal – Lyngdal øst. Nye Veier har de beste forutsetninger til å finne gode løsninger, sier planprosessleder Thomas Kaaløy Jensen.
Swecos bistår Nye Veier i planprosessarbeidet. Rådgivningsfirmaet skal utarbeide plandokumenter med konsekvensutredning. Arbeidet omfatter blant annet korridorsøk, utarbeidelse av utredninger og analyser som naturmangfold, kulturmiljø, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomiske beregninger, som vil ligge til grunn for prosjektering og regulering av veien. Prosjektgruppen til Sweco ledes av Jan Håvard Øverland. De er i gang med innledende arbeider og gleder seg nå til å komme i gang med planarbeidet for fullt.
– Over hundre rådgivere fra Sweco vil bli involvert i prosjektet. Medarbeiderne har spisskompetanse som spenner bredt fra entreprenør- og anleggsfag, naturfag til digital samhandling og modellering, forteller Øverland.

Miljø og bærekraft
Nye Veiers planprosessleder Thomas Kaaløy Jensen sier det er vesentlig for veiselskapet at prosjektet har et gjennomgående fokus på miljø og bærekraft.
– Derfor skal hele prosjektet fra planlegging til anleggsarbeidene er ferdigstilt sertifiseres i CEEQUAL, som er et internasjonalt sertifiseringsverktøy for miljø og bærekraft. CEEQUAL legger opp til grundige konsekvensutredninger, og tett dialog og medvirkning med både lokale interessenter og offentlige myndigheter, sier Kaaløy Jensen.
Etter hvert som prosjektet utvikler seg, blir det gjennomført informasjons- og folkemøter, i tillegg til særmøter med enkeltgrupper. Prosjektet har eget område på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/ hvor relevant informasjon om prosjektet formidles.
Reguleringsplanen er forventet vedtatt av Lyngdal og Kvinesdal kommuner i 2022.