Aktuelt

Spennende planer for Vikingodden i Tønsberg

Illustrasjon: Spir Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: I forbindelse med utviklingen av Vikingodden i Tønsberg, har Spir Arkitekter laget et skisseprosjekt for dette i området, nær Tønsberg Brygge, på oppdrag fra kommunen.

Av Bjørn Laberg

Kommunen mener området, som i dag kalles Lindahlplan, er svært godt egnet til formidling av den maritime delen av vikinghistorien, og at Vikingodden kan bli et viktig supplement til Vestfoldmuseene.

– Mens Midgard kan formidle vikinghistorien generelt, kan Vikingodden bli et senter for den maritime historien. Vi ser for oss et naust der vikingskipet Saga Oseberg kan oppbevares trygt hele året, større brygger og et bygg som kan romme verksted og informasjonssenter. I tillegg skal deler av området avsettes til en grønn lunge for byens innbyggere og besøkende, sier Geir Viksand, kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling i Tønsberg kommune.

Illustrasjon: Spir Arkitekter

Forslaget fra Spir Arkitekter legger opp til å sone-inndele Vikingodden slik at den nordligedelen dedikeres til faste installasjoner, herunder et naust og funksjonsbygg. Den midtre delen av Vikingodden kan ha mobile og midlertidige installasjoner, slik at området enkelt kan nyttiggjøres til ulike andreaktiviteter som bygging av båter, plass til konserter, utstillinger o.l.

Sør-enden av Vikingodden er i hovedsak utlagt som rekreativt område med friarealer. Området utvides i nord samt noe ut i vest og syd forå oppnå bedre arealutnyttelse. Hele området vil bli omkranset av en brygge, som blir en naturlig forlengelse av Brygga. Målet er å skape et anlegg som forsterker og støtter opp underaktivitetene på Vikingodden, og blir et nasjonalt- og internasjonaltsenter for vikinginteresserte.

Anlegget skal være fleksibelt i sin funksjon og tilrettelegge for forskjellig flerbruk. Byggene utstyres med mobile vegger, og utformingen skal invitere inn publikum med tilrettelagte oppholdssoner og ferdselsårer. Veggene på både naust og funksjonsbygg kan åpnes opp til store, åpne arealer, alt etter hvilke typer arrangementer det er snakk om.

Vikingoddens naust- og funksjonsbygg ligger på en av bryggas tverrakser som fortsetter opp til Nedre Langgate og videre opp i byen. Dette knytter anlegget tettere til byen og åpner for sikt- og ganglinjer gjennom anlegget. Bryggen forlenges og knyttes sammen med bryggen langs Ollebukta. Den direkte siktlinje gjennom Conradis gate ivaretas. 

Regulering skal etter planen i gang i løpet av 2021. Det må også avklares hvordan prosjektet skal finansieres. 

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Spir Arkitekter / Tønsberg kommune

FAKTA:

Fylke: Vestfold og Telemark

Kommune: Tønsberg

Tiltakshaver: Tønsberg kommune

Entrepriseform: ikke kjent

Arkitekt forprosjekt: Spir Arkitekter

Antatt byggestart: 2022

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.