Hovedside

Søker totalentreprenør til nye Valle Hovin stadion

Illustrasjon: Pir II

AKTUELLE PROSJEKTER: Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inviterer til anbudskonkurranse for totalentreprise, nye Valle Hovin Stadion.

Av Bjørn Laberg

Pir II har vært engasjert av Oslo Kommune til å gjennomføre et forprosjekt for en ny kombinert skøyte- og bandyhall på dagens isflate på Valle Hovin i Oslo. 

Klargjøring for ishall

Området rundt hallen er en del av det viktig rekreasjonsområdet Valle Hovin-parken, og et viktig premiss i forprosjektet har vært å integrere hallens store volum inn i parken. Med attraktive utearealer og arkitektoniske grep skal brukere inviteres inn og hallens aktivitet og liv bli synlig ut mot omgivelsene. Valle Hovin stadion er planlagt etablert vest for Intility arena, med klargjøring for eventuell fremtidig ishall. Isflaten er på cirka 10 690 kvm og består av 400 meter-bane for hurtigløp på skøyter, samt en bandybane innenfor ovalen. I tilknytning til aktivitetsflaten er det lagt opp til en tribune med plass til 1 500 tilskuere. Det er lagt opp til at kunstisflaten benytter arealer og funksjoner i Intility arena, i tillegg til at eksisterende teknisk rom videreføres.

Energieffektive og miljøriktige systemer

Teknisk- og varmevekslerrom under banene gjenbrukes og rehabiliteres. Det blir utskiftning til moderne prosesskjøling og andre tekniske anlegg, noe som innebærer mer energieffektive og miljøriktige systemer. Kultur og idrettsbygg Oslo KF har utarbeidet forprosjekt, og benyttet Pir II og Multiconsult AS som rådgivere.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Sokkel utføres i betong og kles med fibersement på utsiden av trykkfast isolasjon. Innvendig eksponert betongoverflate overflatebehandles som øvrige eksponerte betongoverflater. Rundt sokkelen skal det monteres utenpåliggende sikkerhetsputer. 

• Teknisk rom og varmevekslerrom til dagens skøytestadion gjenbrukes. Overflater rehabiliteres og settes i stand. Atkomst til de tekniske rommene videreføres som i dag.

• Det nye fryseanlegget på anlegget skal være miljøriktig og energioptimalt. Eksisterende isflate skal flyttes for å kunne gi muligheter for senere å kunne bygge en enkel hall over banen.

• Kulvert skal ventileres og tilfredsstillende romklima skal opprettholdes. Ventilasjon tilknyttes anlegg for kulvertventilasjon. Romoppvarming med radiatorer.

• I arealet skal det det etableres en pumpekum som kan motta spillvann fra toaletter og servanter. Bunnledninger for anlegget skal i begrenset grad etableres. Det skal forberedes for installasjonsvegger for vegghengte toaletter og at avløp herfra kan føres enkelt til pumpekum.  

• Det skal etableres en smeltekum for tining av avskrap (is) fra prepareringsmaskinene.  Denne skal etableres under tak ved eksisterende driftsgarasje og ha et totalvolum på ca. 20 m3. Dybde minimum 2 m. 

• Slik anlegget er bygd opp, er de kjøletekniske funksjonene styrende. Kondensatorvarmen er et restprodukt som på en optimal måte skal benyttes til termisk energi i byggene. Det vil si til varmt forbruksvann, oppvarming og ventilasjon. 

• CO2-anlegg stiller krav til lav returtemperatur på varm side og derfor skal bygget utstyres med et lavtemperatur-, mengderegulert anlegg som gjør at systemet får en god totalvirkningsgrad og god drift.

• Varmeanlegget utformes som et mengderegulert anlegg. I første fase, før en hall blir bygget, er arealer som skal tilknyttes energisentralen beskjeden. Ved normal drift vil overskuddsvarmen være mer enn tilstrekkelig til å dekke behovet for termisk energi.

• Etablering av stikkledninger for tilkobling av sanitærvann, sprinklervann og spillvann, samt ledningsanlegg for utvendig slukkevann til en fremtidig hall, er inkludert i denne fasen av prosjektet.

Tilbudsfrist: 3. september 2021

Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er 325 milloner kroner.

FAKTA:

Tiltakshaver: Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
RI Byggeteknikk, forprosjekt: Multiconsult Norge AS 
Arkitekt: Pir II Oslo AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Tilbudsfrist: 3. september 2021
Byggestart: Vinter 2021
Ferdigstillelse: Sommer 2023

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.