Aktuelt

Søker totalentreprenør til Grønlia barnehage

Illustrasjon: Architectopia

AKTUELLE PROSJEKTER: Lørenskog kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for nytt tilbygg til Grønlia barnehage.

Av Bjørn Laberg

Lørenskog kommune har fortsatt en befolkningsutvikling som er blant de høyeste i landet. Prognosene tilsier at denne veksten vil fortsette som følge av den pågående
boligutbyggingen i kommunen. Veksten medfører behov for økt kapasitet innen sosial
infrastruktur som barnehager.

Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise for utvidelse av Grønlia barnehage med tre nye avdelinger. Utvidelsen av barnehagen er planlagt ferdigstilt august 2022. Det er ervervet to tomter til barnehageutvidelsen. Eksisterende bygninger på disse tomtene skal rives. Rivning er en del av denne entreprisen.

Forprosjektet viser et tilbygg på ca. 1065 kvm. Tilbygget planlegges oppført i 2 etasjer, med personalavdeling i 2. etasje og barnehageavdelinger i 1. etasje. Opparbeidelse av barnehagens uteområde vil være en del av totalentreprisen. Tomten som skal brukes til barnehagen er cirka 5 840 kvm. Det planlegges lekeareal på ca. 3 707 kvm.

Bildet: Fasade Øst. Illustrasjon: Architectopia

 

Tiltaket omfatter:

• Rivning av eksisterende eneboliger

• Rivning av deler av fasade til eksisterende barnehagebygging mot nord i tilkoblingspunkt mellom tilbygg og eksisterende bygg 

• Oppføring av tilbygg som består av to etasjer

• Tilbygget er delt opp i flere volumer og inneholder tre avdelinger for barn i alderen 0-5 år, samlingsrom tilknyttet kjøkken og garderober, personalavdeling og tekniske arealer

• Opparbeidelse av ute-lekeareal, gårdsrom og øvrige utomhus 

• Opparbeidelse innenfor planområde 

• Ny behovsstyrt ventilasjon

• Varmt tappevann skal produseres med en kombinasjon av bergvarmepumpe og varmtvannsbereder.

• Etablering av infrastruktur rundt barnehagen som omfatter blant annet gangfelt, skilting belysning med mer.

• Det skal tilbys opsjoner på solceller med batteribank og kork som fallunderlag i istedenfor gummibelegg i ute-lekeareal

FAKTA:

Tilbudsfrist: 6. mai 2021

Fylke: Viken

Kommune: Lørenskog

Tiltakshaver: Lørenskog kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

RI Reguleringsplan: WSP Norge AS

Verdi: 36 millioner kroner

Oppstart: august 2021

Ferdigstillelse: august 2022

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Lørenskog kommune)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.