Aktuelt

Søker totalentreprenør til Grindvold omsorgsbolig

Illustrasjon: Arkitekturverket AS

AKTUELLE PROSJEKTER: MKEiendom utlyser konkurranse om totalentreprise på byggingen av Grindvold omsorgsbolig i Moss. Verdi: 360 millioner kroner.

Av Bjørn Laberg

Moss Kommunale Eiendomssselskap KF (MKEiendom) har fått i oppdrag av Moss Kommune å bygge 48 boliger for personer med demens på Grindvold i Moss, Bukkespranget 21, i et bofellesskap. Prosjektet er underveis i prosessen omdøpt fra Grindvold Hageby til Grindvold omsorgsbolig.

I tilknytning til boligene skal det etableres et aktivitetssenter samt et produksjonskjøkken med serveringsareal. I forbindelse med prosjektet ble gamle Grindvold skole og gymsal revet våren/sommeren 2019. 

Som hovedprinsipp er det valgt en organisering der det i to etasjer er tre bofelleskap, med ett bofellesskap i hver fløy i hver etasje, og disse er tilknyttet en sentral kjerne. I kjernearealet er det plassert fellesfunksjoner som vaktrom, lintøylager, og heis/trapperom. Dette skaper arealeffektive løsninger uten trafikk gjennom bofelleskapene, og korte gangavstander for de ansatte. Totalt blir programmet organisert over fire etasjer. Mellom fløyene dannes det uterom med ulike kvaliteter.

Illustrasjon: Arkitekturverket AS

Litt fra krav- og ytelsesbeskrivelsen:

• Ambulanse skal ha enkel og oversiktlig adkomst til hovedinnganger. Utrykning med ambulanse er forventet å kunne forekomme med jevne mellomrom, og det er tilstrebet en løsning der ambulanse kan oppstilles i parkeringskjeller uten å sperre annen trafikk, og fortrinnsvis uten å virke forstyrrende på beboere og besøkende.

• Det skal opparbeides skjermede sansehager for beboerne, og hageanlegg for besøkende til aktivitetssenteret. Sansehagen skal være et skjermet uteområde hvor beboerne fritt kan bevege seg uten følge, sette seg på en benk alene eller sammen med andre, vanne blomstene, høre på fugler og bare nyte tilværelsen.

• Prosjektets miljøambisjoner omfatter BREEAM-NOR 2016 v1.2 sertifisering med klassifisering «Good». Klassifiseringsnivået Good er basert på et resultat av en pre-analyse utført i et tidlig stadium i prosjektet. Bygget skal følge energikrav i TEK17, samt tilfredsstille minstekrav til netto oppvarmings- og kjølebehov iht. passivhusstandarden.

• Prosjektet har høyt fokus på blågrønne løsninger og overvannshåndtering. En blågrønn faktor er satt til 0,8. En regnvannstank på 5000 l installeres for oppsamling av overvann fra taknedløp til vanning av sansehagen. Denne skal ha et nødoverløp til nedstrøms grøft. Tanken må ha integrert pumpe. 

• Takareal planlegges utført med sedum/urtetak (grønne tak) for å ivareta blågronn faktor. Dette medfører at solceller ikke er utredet nærmere som aktuelt tiltak, med tanke på energiforsyning.

• Anbefalt klimavennlig energiforsyningsløsning for Grindvold omsorgsbolig er bruk av væske-vann varmepumpe, med energibrønner for å dekke oppvarming- og kjølebehov. Propan vurderes som det best egnede kuldemediet. Det skal legges opp til frikjøling fra energibrønner over en platevarmeveksler for kjøling av ventilasjonsluft.

• Luftbehandlingsanlegg skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene alle arealene. Det skal ventileres ut fra prinsippet omrøringsventilasjon. Luftbehandlingsaggregater skal leveres uten integrert automatikk. Det skal leveres separate tavler med styre- og reguleringsutstyr (plassbygget automatikk) klargjort for tilkobling til SD-anlegget for å kunne fjernstyre/overvåke anlegget.

Tilbudsfrist: 2. august 2021

FAKTA:

Fylke: Viken
Kommune: Moss
Tilbudsfrist: 2. august 2021
Tiltakshaver: Moss Kommunale Eiendomsselskap
Prosjekteringsgruppe: Multiconsult Norge AS / Arkitekturverket AS / In Situ AS / Culinarium AS
Entrepriseform: totalentreprise
Byggetid: forventet oppstart vinter 2021 – ferdigstillelse høst/vinter 2023
Byggeledelse/byggherreombud: WSP Norge AS
Verdi: 360 millioner kroner

Illustrasjoner: Arkitekturverket AS

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.