Bransjekommentar

Søkelys på næringsbygg

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Nå publiserer Byggfakta rapporten «Nye næringsbygg». Dette er en fersk rapport basert på tallgrunnlag fra prospektdatabasen Byggfakta SMART.

Av Pål Engeseth

Rapporten viser omfanget av investeringene innen næringsbygg de siste tre årene og hvilke prosjektplaner som foreligger i kommende år. Næringsbygg representerer nær 30 prosent av prosjektplanene for det norske byggemarkedet. I rapporten ser vi blant annet på hvordan markedet ser ut år for år, hvordan fordeling er innen ulike kategorier, type bygg, når byggene ferdigstilles, andelen private/offentlige prosjekter, størrelser på prosjekt, geografisk fordeling, entrepriseformer, tilknyttede bedrifter, samt hvem som er de største aktørene innen næringsbygg. For å nevne noe.

Utdrag fra rapporten

Vi bringer her noen utdrag fra rapporten, som kan lastes ned gratis på våre nettsider:

Tallene i rapporten representerer 5-års perioden fra 2020 – 2024 hvor grunnlaget som er hentet ut fordeler seg på 7 413 byggeprosjekter, til en samlet verdi på 1 705 milliarder kroner, og hvor gjennomsnittsprosjektet representerer 230 millioner kroner.

Igangsetting år for år:

Usikkerhetsmomenter

Igangsettingstallene for 2020 og 2021 var i stor grad preget av usikkerhet knyttet til Covid, samt høye stigende materialpriser og også til dels mangel på arbeidskraft. For 2022 har usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina, høyere priser, høyere rente og generell usikkerhet spilt inn. Forventningene for 2023 har nå vært store. Til tross for at boligprosjekt i større grad er berørt av de nevnte usikkerhetsmomentene, er også planene for næringsbygg i overkant optimistiske. Dessverre må trolig 2/3-deler av planlagte prosjekter utsettes til senere. Fremdeles vil dette gi en fin vekst i dette markedet.

Kategorier innen næringsbygg

Det er kategoriene kontor og forretningsbygg som utgjør den største andelen av planene for næringsbygg, med hele 47,3 prosent. Planene for industribygg utgjør 37,6 prosent av planene, mens planene innen hotell- og restaurantprosjekt kun utgjør 15,1 prosent av de totale planene innen næringsbygg.
Hvilke kategorier og prosjekter som vil vokse og bli gjennomført, vil bli avgjort av etterspørselen i markedet og hvilke økonomiske forutsetninger som ligger til grunn.
Oversikten under viser fordeling av kategoriene med total verdi per segment, antall prosjekter og gjennomsnittsverdien per prosjekt. Spriket i verdi er svært stort. Man har ofte snakket om 20/80 – regelen og den er nesten synlig her. 20 prosent av prosjektene representerer nær 80 prosent av verdien.

Geografisk fordeling

Tabellen under viser den geografiske fordelingen av næringsbygg, både i totalverdi og antall prosjekter. Oslo er største fylke når det gjelder næringsbygg. Oslo alene representerer 20,2 prosent av totalverdien og 16,7 prosent av antallet prosjekter. Viken er nest størst, med en andel på 16,7 prosent av totalverdien, med Rogaland og Nordland på de neste plassene. Ser vi bort i fra Svalbard er det «minst aktivitet» i Møre og Romsdal, innen næringsbyggsegmentet, med kun 4,5 prosent av totalverdien.