Infrastruktur

Siste sprengsalve og endelig gjennomslag i Sollihøgdtunnelen

Bildet: Full jubel og fest 1,4 kilometer inn i nordgående løp av Sollihøgdtunnelen etter at siste salve var avfyrt. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Tirsdag 15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.

– Dette er en stor milepæl for oss. Med denne siste salven har vi nå nådd gjennomslag i begge løpene av den nye tunnelen som har en lengde på 3,4 kilometer, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

–  Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til Skanska for godt samarbeid og for godt utført arbeid, tilføyer hun.

Bilde av prosjektlederne fra Statens vegvesen
Spente før siste smell: Prosjektdirektør Ingunn Foss sammen med delprosjektleder Øyvind Storløkken og prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Festdag inni tunnelen

Etter siste salven var avfyrt ble det holdt en offisiell markering med kakeservering 1,4 kilometer inn i tunnelen der siste salve ble avfyrt. Toppledelsen fra både Statens vegvesen og Skanska benyttet anledningen til å takke ansatte fra Statens vegvesen, Skanska, Vassbakk og Stol, og Martinsen Duvholt som sammen har bidratt til at denne viktige milepælen ble nådd til forventet tid.

Ingunn Foss, prosjektdirektør i Statens vegvesen takket alle for innsatsen:

– Jeg er spesielt imponert over fremdriften til tross for dårlig fjell, nå er vi halvveis i mål med ny E16! Dere har utført et godt og grundig HMS-arbeid, vi har ikke hatt personskader i tunneldrivingen og det er vi veldig glade for.

Bjarte Næss, prosjektleder fra Skanska og Trond Valeur, prosjektdirektør fra Skanska holdt fine taler og takket sine ansatte for godt utført arbeid:

– Dette er en fantastisk milepæl for prosjektet! Fremdriften av drivingen av Sollihøgdtunnelen har vært kritisk for prosjektet som helhet, så dette er en merkedag for oss. Dere har gjort en kjempejobb og holdt fremdriften oppe til tross for krevende forhold, det skal dere være stolte av!

Bjarte Næss benyttet også anledningen til å takke Statens vegvesen for det gode samarbeidet.

Dag Egil Strømme (leder av Hovedutvalg miljø, idrett og kultur), Bærum kommune og Syver Leivestad, (ordførerkandidat) Hole kommune holdt fine taler og vektla hvor viktig den nye veien blir for å knytte sammen kommunene med resten av Ringerike. Strømme poengterte at han var fornøyd med hvordan prosjektet har jobbet med å ivareta natur og vassdrag. Han nevnte også at han gleder seg til Sollihøgda blir et rolig og koselig sted uten tungtrafikk.

– Jeg har pendlet denne veien siden 1981 og gleder meg til ny vei! Jeg kjører her ofte og er imponert over logistikken og fremdriften mens trafikken går som normalt.  Nå håper jeg at regjeringen bevilger midler til byggingen av veien videre fra Skaret til Hønefoss, sa Leivestad.

Mens vi venter på siste smell… (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)
Markering 1,4 km. inn i tunnelen fra Avtjerna-siden. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)
Delprosjektleder Øyvind Storløkken (Statens vegvesen), Ingunn Foss (Statens vegvesen), Trond Valeur (Skanska), Bjarte Næss (Skanska) og prosjektleder May Bente Hiim Sindre (Statens vegvesen). (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)
Kakefest i tunnelen. (Foto: Martin Solemdal Nicolaysen/Statens vegvesen)
Stemning i tunnelen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)
Tunneldriverne fra Skanska feirer med kake. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Kort om Sollihøgdtunnelen

Statens vegvesen og Skanska bygger den 8,4 kilometer lange veistrekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune.

I prosjektet inngår to lange tunneler, henholdsvis Bukkesteinshøgdtunnelen (800 meter) og Sollihøgdtunnelen (3,4 kilometer).

Det har vært mulig å følge med på status for tunneldrivingen av begge tunnelene i et interaktivt kart

Sollihøgdtunnelen som går under Sollihøgda består av to parallelle løp. Første salve i Sollihøgdtunnelen ble skutt fra Skaret 7. september 2021 mens første salve fra Avtjerna (Sandvika-siden) ble skutt 5. november 2021. Tunneldrivingen har pågått parallelt i begge løp.

Mer informasjon i artikkelen Smellvakker første salve på Sollihøgdatunnelen

Møysommelig arbeid på grunn av krevende grunnforhold

–  Fremdriften i tunneldrivingen har vært krevende på grunn av grunnforholdene i fjellet. Fjellet består av rombeporfyr som er en lavabergart. Lavastrømmene oppstod for 300 millioner år siden, og mellom disse lavastrømmene var det et vannførende lag som bestod av askelag og sedimenter. Dette porøse laget krevde mye ekstra tetting og sikring for å unngå lekkasjer som kunne påvirke grunnvannstanden. I tillegg var det viktig å sikre at det ikke raste ut mer stein enn nødvendig. Ekstra injeksjon og sikring av tunnelen har vært et tidkrevende arbeid, forklarer Sindre.

De krevende geologiske forholdene har vi tidligere omtalt i artikkelen Ny milepæl: nå har vi drevet 1 kilometer av Sollihøgdtunnelen

Fra begge løpene er det sprengt ut cirka 700 000 m3 bergmasse og sprengt ca. 2100 salver (inkludert omskytinger og grøfter).  Dette tilsvarer cirka 100 000 lastebillass. Sindre forteller at massene fra tunnelen blir brukt internt i prosjektet til veioppbygning, store veifyllinger og terrengtilpassinger i Nordlandsdalen og på Skaret.

–  Nå som gjennomslag er nådd i begge løp skal vi jobbe videre med ekstra bergsikring samt nedrigging og fjerning av «tunnelapparatet» før vi går i gang med videre grunnarbeid i tunnelen, avslutter hun.

Gjennomslaget i det sørgående løpet av tunnelen ble nådd i sommer, mer informasjon i artikkelen Gjennomslag i sørgående løp av Sollihøgdtunnelen

Prosjektet er i rute

E16 er en av hovedforbindelsene mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedvei i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal. Ny E16 Sandvika-Skaret vil knytte sammen Oslo og Hønefoss og områdene rundt, men vil i tillegg gi en raskere og mer effektiv transport av varer og gods mellom Oslo og Bergen.

Prosjektet er i rute, nye E16 Bjørum – Skaret blir ferdig i 2025, «gamleveien» endres til lokalvei (fylkesvei).

logo
Bjørn Laberg