Aktuelt

Rambøll bidrar med prosjektperfeksjon på Hitra

Bildet: Mowis nye fabrikk på Jøsnøya åpnet offisielt 19. juni Foto: Melisa Fajkovic, Rambøll

Når Mowis topp moderne anlegg for lakseforedling på Jøsnøya i Hitra kommune nå offisielt er åpnet, har Rambøll bidratt i flere faser for å sikre at anlegget fremstår som det ypperste innen havbruksindustrien.

Rambøll har fulgt prosjektet tett fra starten i 2014 til anlegget nå står ferdig. Vi har bidratt med konseptutvikling, forprosjekt og grunnlag for investeringsbeslutning, etterfulgt av spesifikasjoner og anskaffelser. Deretter har vi bistått under gjennomføringen, inkludert samspillsfase, detaljprosjektering og utførelse. Etter åpningen kan vi se tilbake på ti år som byggherrerådgiver i dette omfattende prosjektet, forteller Johan Magnor Hansen, prosjektdirektør i Rambølls industrisatsing

Bildet: Avansert teknologi sørger for en trygg og effektiv produksjon.

– Rambøll har med sitt «lakseteam» vært med oss siden starten for 10 år siden. I et så omfattende prosjekt har det vært naturlig, og helt nødvendig, å benytte rådgivertjenester for å ivareta vårt behov for ekspertise og kontroll, sier Kolbjørn Jektvik, prosjektleder for Mowi Midt-Norge.

Rambøll har de siste 10-15 årene bidratt inn i en rekke tilsvarende prosjekter. Mowi Jøsnøya er det første «Green Field»-anlegget som bygges i Mowi-regi i Norge for prosessering av laks. Rambølls ekspertise og erfaringsbase fra tilsvarende anlegg har derfor vært svært nyttig for Mowi, fortsetter han.

Modell for minimering av avvik og konflikt

Store og omfattende prosjekter involverer et stort antall leverandører og entreprenører. Dette krever god koordinering. Rambølls prosjektleder for produksjon, Terje Winther, trekker frem det komplekse arbeidet med mange entrepriser som skulle koordineres, med hele sytten ulike kontrakter.

Bildet: Bjørn-Viggo Hagan, Johan Magnor Hansen, Kolbjørn Jektvik og Terje Winther.

– Noe av det som har bidratt til å gjøre dette til et vellykket prosjekt er at vi satte opp en helthetlig kontraktstruktur og kontrakter som dekket alle grensesnittene i prosjektet. Med det minimerte vi risikoen for avvik og konflikter i byggefasen, sier Terje Winther.

– Når det nå går mot overtakelse og sluttoppgjør er det minimalt med uavklarte saker. Dette henger sammen med den stødige styringen og gjennomføringen i utførelsesfasen hvor alle endringer tas underveis, sier prosjekterings- og disiplinleder Bjørn-Viggo Hagan i Rambøll

Johan Magnor Hansen understreker betydningen av å ha brukt Rambølls prosjektmodell for å styre prosjektet, inkludert entreprisestrategi, grensesnitthåndtering og oppfølging av leveranser.
– Vi har jobbet tett med Mowi gjennom alle prosjektfasene, og dette har vært et viktig bidrag til at prosjektet er realisert med god kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammene, påpeker Johan Magnor Hansen.

Fra resespsjonsområdet i den nye fabrikken til Mowi

Prosjektet bidrar i Mowis bærekraftsprogram

Det er lagt stor vekt på å redusere klima- og miljøavtrykk fra det nye anlegget. Sjøvannskjøling og varmegjenvinning gir redusert energiforbruk, og et nytt renseanlegg gir mindre utslipp. Nye løsninger for mottak av fisk og samlokalisering med emballasjefabrikk gir mindre utslipp av klimagasser. Kvalitet og mattrygghet har også vært prioriterte områder i utviklingen av anlegget.

Det er satset stort på automatisering og digitalisering. Dette bidrar til å effektivisere produksjonen og redusere kostnader, som videre vil styrke Mowis posisjon i et konkurransepreget marked. Anlegget er også utviklet med fleksibilitet for fremtidig utvikling.  

Spesialkompetansen har vært viktig
Ved siden av å ha stått for byggherrerådgivning i prosjektet, har Rambøll bistått Mowi med å få på plass utslippstillatelser for anlegget.

Rambøll har samarbeidet med PPM Prosjekt som har bistått med disiplinledelse, byggeplassledelse og SHA koordinering, og har også hatt samarbeid med Arkitekt Øystein Thommesen AS for konseptutvikling og forprosjektet.

–I tillegg til rådgiverne som har deltatt i stort omfang så har Rambøll hatt tilgang på spesialkompetanse for spesifikke enkeltfag og spesielle utredninger. Dette har også vært svært viktig for Mowi, sier Kolbjørn Jektvik.

Bildet: Fabrikken åpnet offisielt 19. juni etter en periode med prøveproduksjon.

Tjenester levert av Rambøll: 

  • Prosjektledelse
  • Planlegging 
  • Kostnadsestimat, grunnlag for investeringsbeslutning 
  • Spesifikasjoner og innkjøp 
  • Disiplinledelse Bygg, Støttesystemer, Prosessutstyr 
  • Bistand til utslippstillatelser 
  • Prosjekteringsledelse, BIM-koordinering, ITB-koordinering 
  • Fagrådgiving RIB, RIV, RIE, RiBr, RiAku, RIVA
  • Byggeplassledelse og SHA koordinering 
logo
Bjørn Laberg