Nyheter

Ordrereservene krymper kraftig i bygg

Ordrereservene går ned hos halvparten av medlemmene i EBA, opplyste direktør Stein Windfeldt. Derfor er det viktig at kommuner og fylkeskommuner kommer på banen i sterkere grad, mente han. (Illustrasjonsfoto)

-Det blir et fallende investeringsbehov i norske kommuner og fylkeskommuner fram mot 2024. Det slo områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i Kommunesektorens organisasjon, KS, Helge Eide, fast under dagens webinar i regi av byggenæringen.

Av Odd Borgestrand

KS har hentet inn data fra et stort utvalg av kommunene, som i stor grad underbygger de resultatene Prognosesenteret har kommet fram til i sin plan- og aktivitetsanalyse for kommuner og fylkeskommuner.

-Selv om prognosene ser dystre ut vil de likevel etter all sannsynlighet justere seg noe i positiv retning, mente Helge Eide.

Han svarte ja på spørsmålet om kommunene kan brukes til motkonjunkturtiltak, men han var opptatt av at det ikke bare måtte fokuseres på kortsiktige tiltak. Et mer relevant spørsmål er derfor hvordan kommunene kan brukes og i hvilket omfang i et lengre tidsperspektiv.

Kommunene har flere tiltakspakker for å holde hjulene i gang, dersom de får økonomisk drahjelp fra Staten. Her handler det om raskere utbedring av fylkesveier, flom og rassikring, utvikling av digital infrastruktur og vedlikehold og investeringer i bygg, slo Eide fast.

Usikkerhet i kommunene
Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Rune Aale-Hansen, mente en av årsakene til redusert aktivitet i kommunene handlet om usikkerhet i forbindelse med budsjetteringen for 2021. Det hjalp at regjeringen ga beskjed om at ekstrakostnadene med Covid-19-situasjonen ble dekket.

-Kommunene er opptatt av sitt samfunnsansvar, samtidig som vi ønsker å gjennomføre en del av prosjekteringen i egen regi. Det kan virke negativt på rådgiverbransjen, men på den annen side vil etterspørselen etter rådgivere øke fra kommunal sektor. Men vi vil alltid ha behov for tjenester. Offentlige bygg skal fortsatt bygges, sa Aale Hansen.  

2020 var også et år med etablering av mange nye kommuner, og dette har også påvirket aktiviteten i kommuner som har vært gjennom en omfattende omorganisering, mente Rune Aale-Hansen

Ordrereservene blir borte
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) var representert ved direktør Stein Windfeldt, som slo fast at investeringsevnen i det private markedet er fallende. Derfor er det viktig at kommuner og fylkeskommuner kommer på banen i sterkere grad, slo han fast.
-Vi har lært mye av tidligere bank- og finanskrisene, men pandemiens konsekvenser ser alvorligere ut. Hvis historien gjentar seg står vi foran et kraftig fall i byggeaktiviteten. I dag er det 17.000 ledige i bygg og anlegg og for hver milliard vi mister i omsetning drar vi med oss nærmere 1000 nye inn i arbeidsledigheten. Vi er mest bekymret for fallet i næringsbygg for kommende år. Bedriftenes ordrereserver går ned hos halvparten av medlemmene i EBA, hevdet han.

Tøffere tider for rådgiverne
Utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi, var også bekymret for ordreservene. Selv om mange rådgivende selskaper kan vise til gode resultater i 2020 er utsiktene langt fra positive.  Resultatene fra 2020 var basert på oppdrag som allerede var vunnet. Nå viser det seg at ordrereservene pr februar i år har sunket med 8 prosent totalt sammenlignet med 2020.Den største nedgangen er på kommunale og fylkeskommunale bygg med 13 prosent, mens det er en nedgang på 16 prosent på samferdselsoppdrag. Innen vann og avløp er det en økning på 6 prosent i aktiviteten, og innen energiprosjekter er økningen på 11 prosent.  RIF er likevel bekymret for utviklingen på sikt.
 

Færre prosjekter for arkitektene  
Også blant arkitektbedriftene er det en fallende tendens. Det viser den siste konjunkturundersøkelsen, foretatt av bransjen selv.
-Indeksen er på det laveste nivået siden undersøkelsene startet i 2015. Veksten avtok dramatisk i fjor høst, og nå opplever arkitektene et betydelig fall i oppdragene. Den kommunale aktiviteten er betydelig redusert, og vi ser med bekymring på at kommunene nå har økt behandlingstid, sa administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Mulighet for smart og grønn omstilling
Direktør for næringspolitikk i Nelfo, Tore Strandskog, viste offensive takter i sitt innlegg under dagens webinar i regi av RIF, EBA, NELFO og Arkitektbedriftene.

-Jeg mener vi nå har gode muligheter for både en smart og grønn omstilling. Forutsetningen er at kommunene nå effektiviserer sin saksbehandling og optimaliserer egen tjenesteproduksjon. Kommunene har stor innkjøpsmakt og kan sikre utslippsfrie valg både i bygg, anlegg og infrastruktur.  Grønne energitiltak i bygg kan dessuten gi stor gevinst både miljømessig og for sysselsettingen, mente Strandskog.

Redusert ordrereserve
Effekten av pandemien treffer bygg og anleggsnæringen for alvor i 2021. Det skyldes at BA-næringen alltid ligger i «hale»-enden på økonomiske sykluser. Det samme skjedde under krisene i 2001, 2008 og 2014.

Konsernsjef i BackeGruppen, Eirik Gjelsvik, fryktet at krisen ville få ringvirkninger langt inn i 2022.

Ordrereserven er så langt redusert med 20 prosent i konsernet, og jeg er redd aktiviteten innen private næringsbygg vil bli ytterligere redusert, sa Gjelsvik.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, uttrykte også bekymring for investeringslysten i kommuner og fylkeskommuner når korona-situasjonen er kommet under kontroll.

-Vi håper å få kortere saksbehandlingstid i kommunene, slik at vi kan holde hjulene i gang. Det vil bety mye for våre eiendommer. Det tar for lang tid å få godkjenning i de store kommunene i dag, og derfor blir prosjekter enten skrinlagt eller flyttet til kommuner som er bedre på rask saksbehandlingstid, mente hun.