Aktuelt

Nytt steg nærmere utbygging av E39 Mandal – Lyngdal

Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter.

Nye Veier har med oversendelsen av forslag til detaljregulering til Lindesnes kommune tatt et nytt viktig steg på veien mot realisering av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal i Agder.

– Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, sier prosjektsjef Vidar Stormark i en pressemelding.

Lindesnes kommune mottok planforslaget 7. juli. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

Stort kartleggingsarbeid

I planarbeidet er det gjennomført betydelige kartlegginger for å ivareta blant annet ytre miljø.

– Blant de mest sentrale teamene vi har tatt for oss er offentlig og privat drikkevann, vilt, fauna, kartlegging av vann og vassdrag, samt håndtering av overskuddsmasser. I tillegg arbeides det med å ivareta og gjenbruke matjord på en god måte gjennom blant annet å etablere mulige erstatningsarealer for dyrket mark. Vi har jobbet målrettet med å redusere barriereeffekten og minimere påvirkningen veien vil ha på det omkringliggende miljøet, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Det har vært tett dialog med Lindesnes kommune og etablerte samarbeidsgrupper bestående av beslutningstakere gjennom hele planprosessen.

Helhetlig utbygging

Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan i begge involverte kommuner, Lyngdal og Lindesnes, innen årsskiftet 2021/2022. Det gir ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. Lyngdal kommune vedtok i mai enstemmig å legge planen ut til offentlig ettersyn.

– For å holde fremdriftsplanen med byggestart i 2023 er man avhengig av positivt planvedtak også i Lindesnes. Nye Veier starter opp anleggsarbeid på naboprosjektet i vest, Lyngdal øst – Lyngdal vest, nå i høst. Øst for anlegget står veien klar fra Kristiansand til Mandal sommeren 2022. Når parsellen vi nå leverer forslag på detaljregulering på er ferdig utbygd, vil vi ha sammenhengende firefelts vei fra Kristiansand og vestover til Røyskår ved foten av Kvinesheia, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

Nye Veier fikk inn 85 innspill fra Lindesnes. Merknadsdokumentet er lagt ved planforslaget.

– Vi har gjennomgått innspillene vi fikk i varsel om oppstart av planarbeidet. Det har bidradd til å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 Mandal-Lyngdal, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Digitale virkemidler for å visualisere planen

For å gjøre planmaterialet lett tilgjengelig for publikum, har Nye Veier tatt i bruk flere digitale virkemidler. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i et visuelt kartfortellingsverktøy (Stormaps).

Det er også utarbeidet en animasjonsfilm, som viser hele veiprosjektet. Den er tilgjengelig på prosjektets nettside: https://e39mandal-lyngdal.no/

– Dette er et supplement til plandokumentene som er oversendt til kommunen, og vi håper at det gjør det enklere for folk å få oversikt over planen, sier planprosess Håkon Lohne i Nye Veier.