Infrastruktur

Nye Veier satser på døgnhvileplasser

Kryssområdet slik det ser ut i desember 2020. Retning østgående mot Kristiansand. Foto: AF Gruppen.

I forbindelse med realiseringen av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Mandal, har Nye Veier satt i gang konkurranse om å etablere og drifte 13.000 kvadratmeter stor døgnhvileplass for tunge kjøretøy i kryssområdet ved Lohnelier vest i Kristiansand.

Det er også en del av konkurransen å etablere og drifte veiserviceanlegg med ulike tjenestetilbud og infrastruktur for både tunge kjøretøy og andre veifarende. Konsesjonskontrakten har en løpetid på inntil 30 år. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.

– Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Det skal legges til rette for at sjåførene har gode arbeidsforhold, også når de ikke er på selve veien. Derfor har vi stilt noen minstekrav. Utover dette konkurreres det på beste tilbud til brukerne. Det er flere minstekrav til døgnhvileplassen, enn til veiserviceanlegget. Her er det stor frihet for aktørene til å komme opp med gode løsninger, sier Øyvind Moshagen i en pressemedling, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

13.000 kvadratmeter
På døgnhvileplassen, som skal etableres på en omtrent 13.000 kvadratmeter stor tomt, skal det være minimum 25 oppstillingsplasser, hvorav minimum 12 plasser til modulvogntog. Et annet minstekrav er at minimum 50 prosent av oppstillingsplassene skal ha tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler. I tilknytning til døgnhvileplassen skal det etableres et veiserviceanlegg for å sikre sjåførene et nødvendig servicetilbud. Veiserviceanlegget skal også betjene andre veifarende. Anlegget skal etableres og drives med bærekraft og miljø som et sentralt fokus.

Lynlading av el-kjøretøy
Nye Veier er opptatt av at det er god ladeinfrastruktur i tilknytning til veiserviceanleggene, både i forhold til antall ladepunkter og tilgang til hurtig- og lynlading av el-kjøretøy. Det er ønskelig med andre type drivstoff enn dem som er listet som minstekrav. Det kan blant annet omfatte hydrogen eller bio-drivstoff. Tomt som er avsatt til veiserviceanlegg er omtrent 12.000 kvadratmeter.
– Et slikt veiserviceanlegg bør inneholde et godt tjenestetilbud og egnede fasiliteter. Dette vil blant annet kunne omfatte tilgang til matservering, samt aktiviteter for å redusere stillesitting, sier Bjørn Børseth, direktør i Nye Veiers avdeling for kontrakt og marked.

Utenom denne konkurransen, skal det også etableres område for park and ride samt omstigningsmuligheter for kollektivtransport.

Konsesjonskontrakt
Konsesjonskontrakten strekker seg over mange år, og både samfunnet og teknologien må forventes å utvikle seg i kontraktsperioden. Både anlegget og driften skal løpende oppgraderes for å følge med i den utviklingen som skjer.

– Konkurransen er etter konsesjonskontraktforskriften, ikke etter forskrift om offentlige anskaffelser. En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt der vederlaget består enten utelukkende av retten til å utnytte tjenesten eller bygge- og anleggsarbeidene, eller en slik rett sammen med betaling, og der driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren. I angjeldende konkurranse stiller Nye Veier arealene til disposisjon for en leverandør som skal etablere og drifte døgnhvileplass og tilhørende veiserviceanlegg. Det inngås en festekontrakt på opptil 30 år. Lengde avklares endelig etter gjennomført konkurranse, forklarer direktør Bjørn Børseth.

Planlagt veiåpning for ny E39 er høsten 2022. Det må påregnes at datoen kan bli noe justert. Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 1. mars 2021.