Nyheter

Nye Trekanten blir klimaforbilde

FORBILDEPROSJEKT: Gjennom samarbeid med fagfolk og dialog med innbyggerne, skal Citycon gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. (Illustrasjon: Embark/Tegmark)

Citycon og FutureBuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft.

FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder. Forbildeprosjektene omfatter både bygg og stedsutvikling, med krav om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

– Det er mange hensyn å ta når man utformer bygg, landskap og byrom, men fellesnevneren når vi utvikler nye Trekanten er at det skal bidra til miljøbesparelser og gode møteplasser som gir verdi til innbyggerne. Bærekraftig utvikling og drift er blant grunnpilarene når vi skaper langsiktig verdi, noe vi jobber aktivt med ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og avfall i alle våre virksomheter. Vi ønsker å utvikle nye Trekanten med en tydelig miljøprofil. Her er alt fra materialvalg, til energiproduksjon og grønn bylogistikk, helt sentrale elementer i prosjektet, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør  i Citycon.

Vil produsere energi
Energibehovet for å drifte Trekanten i dag er stort, men med de løsningene det planlegges for i dette prosjektet kan nye Trekanten bli nærmest selvforsynt og dekke store deler av eget energibehov.

– De fleste fornybare energikilder som finnes i naturen har sin opprinnelse i solenergi. I dette prosjektet skal vi jobbe med solceller både på tak og fasade. Ved hjelp av energibrønner henter vi opp energi fra berggrunnen og bruker denne til oppvarming og kjøling. Det finnes flere smarte løsninger for energilagring, hvor både termisk- og elektrisk lagring vil utredes nærmere. Dette bidrar til at Trekanten selv produserer nesten all energi som trengs for å drifte byggene, sier Myhre.

FutureBuilt er viktig for Asker
Som en av seks eiere av Futurebuilt er det viktig for Asker kommune at flere utbyggere ønsker å utvikle forbildeprosjekter.

– FutureBuilt er en viktig arena for læring og for å sikre at vi utvikler Asker for en bærekraftig fremtid. Med Trekanten sin plassering i sentrum, med tilknytningen til Kulturhuset, kino, bibliotek og innbyggertorget er dette en veldig viktig møteplass for alle askerbøringer på tvers av generasjoner og kulturer, sier direktør for Samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum i Asker kommune.

Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, mener et godt samarbeid med de modigste utbyggerne er helt avgjørende for å få frem innovative løsninger som strekker seg mot nullutslipp og samtidig bidrar til et godt bymiljø og sosial bærekraft.

– Denne avtalen er et tydelig signal fra en sentral aktør i byggenæringen om at bærekraftig utvikling nå er øverst på agendaen. Trekanten er med sine 3,5 millioner årlige besøk en viktig sosial møteplass, og hvordan Citycon utvikler senteret påvirker hele lokalsamfunnet. Derfor er vi i FutureBuilt veldig glade for å være med å spille på lag med Citycon når nye Trekanten nå skal utvikles, sier Stoknes.

Planforslaget for nye Trekanten er ventet å bli vedtatt i løpet av inneværende år.

Citycon er blant Europas klimaledere ifølge en oversikt utarbeidet av Financial Times og det tyske forskningsinstituttet Statista. Oversikten viser europeiske selskaper som har redusert klimagassutslipp mest i forhold til inntektene. Mer enn 4000 selskaper med en omsetning på minst 40 MEUR i 2019 ble vurdert.

Fakta om FutureBuilt:
FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftig byutvikling og arkitektur. FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I tillegg har programmet følgende syv partnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA. (https://www.futurebuilt.no/)