Infrastruktur

Nye bygg skal være ladeklare

Foto: Shutterstock / NTB

Stadig flere velger å skaffe seg elbil. Nå får dette også innvirkning på reglene i TEK17 og dermed nye byggeprosjekter.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Regjeringen har som mål at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Derfor har det vært viktig å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

Gjelder fra 1. juli

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for

byggkvalitet (DiBK) ut høringsforslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift i januar 2021. De nye reglene for «ladeklare bygg» er nå vedtatt og trer i kraft 1. juli 2021.

Endringene vil gjelde for nyetablering av parkeringsplasser der det er stilt krav om parkering etter plan- og bygningsloven. Kravene gjelder uavhengig av om parkeringsplassene er i tilknytning til en bygning, om de er utendørs, i en garasje eller inne i en bygning. For eksisterende bygg vil de nye reglene kun gjelde ved hovedombygging og for oppføring av nye parkeringsplasser. Det er bare byggesaker der det er søkt om byggetillatelse etter 1. juli 2021 som blir berørt av denne nye bestemmelsen.

Krav til klargjøring, ikke installering

De nye reglene stiller ikke krav til installering av selve ladeanlegget, men til å klargjøre føringsveier og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil. Føringsveiene skal være gjort klart helt fra fordelingstavle eller sikringsskap og frem til den enkelte parkeringsplass. Dersom føringsveiene går fra parkeringsplassen og i, eller gjennom, et byggverk, så må føringsveiene også klargjøres i byggverket.

Fakta

De nye reglene i TEK17 trer i kraft fra 1. juli og gjelder for nybygg og hovedombygging. Med hovedombygging menes gjennomgripende endring eller reparasjoner som er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet.

I tilfeller der kommunen ikke setter krav om etablering av parkeringsplasser, gjelder heller ikke de nye reglene.

Enkelte bygningstyper, som fritidsboliger uten kjøreatkomst og byggverk som ikke er koblet til strømnettet, er unntatt fra de nye reglene. Les mer på lovdata