Aktuelt

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Bildet: Posten nye elektriske lastebil erstatter en tilsvarende dieselbil, Det er et godt eksempel på klimavennlig teknologi som offentlige anskaffelser kan bidra til. Til venstre Postens konserndirektør Hans -Øyvind Ryen og Lars B. Sand i Man Truck & Bus. Foto: Posten.

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

– Offentlige anskaffelser er viktige for å fremme klimavennlig teknologier som ikke er omfattet av nasjonale omsetningskrav, som nullutslippsteknologi og biogass. De reviderte innkjøpsrådene for tungtransport på vei ivaretar disse hensynene, sier Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Nye innkjøpsråd for raskere omstilling

Klimaeffekten ved kjøp av flytende biodrivstoff (som HVO) i offentlige anskaffelser er svært begrenset, fordi bruken i veitransport er regulert av et omsetningskrav. Dette kravet innebærer en plikt for bensinstasjoner om å selge en viss andel biodrivstoff. Derfor bidrar ikke kjøp av flytende biodrivstoff gjennom offentlige anskaffelser til økt bruk utover omsetningskravet, og dermed heller ikke til reduserte utslipp av klimagasser.

– Ved å rendyrke omsetningskravet som virkemiddel for flytende biodrivstoff, legges det bedre til rette for at offentlige anskaffelser kan bidra til raskere innfasing av nullutslipp og biogass, som er viktig for omstillingen av transportsektoren, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Fakta: Nye innkjøpsråd med oppdatert drivstoffmatrise:

• DFØ har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport, inkludert bussdrift, basert på Miljødirektoratets klimafaglige vurderinger og DFØs anskaffelsesfaglige vurderinger.

• Ved innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel og sjøfart i 2022, bør det samme gjelde for disse markedene.

• Drivstoffmatrisen er veiledende og kan benyttes av oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy.

• Oppdragsgiver kan endre innhold og/eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø.

System for overoppfyllelse av omsetningskravet

En rekke transport- og drivstoffaktører har fremmet ønske om at det etableres et system for overoppfyllelse av omsetningskravet i veitransport. Bakgrunnen er at flytende biodrivstoff er en sentral del av mange offentlige og private aktørers strategi for å oppnå fossilfri drift eller egne klimamål. Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet "vurdere om muligheten for at bransjen selv kan etablere en ordning slik at biodrivstoff fra offentlige anskaffelser teller utenfor omsetningskravet."

Hvis man binder seg til langsiktige kjøretøyløsninger basert på flytende biodrivstoff, vil det forsinke omstillingen av transportsektoren. Det krever også mye kompetanse hos aktørene å stille gode krav for å sikre seg bærekraftig biodrivstoff. I tillegg vil det være ressurskrevende å etablere et kontrollsystem for dette utenfor dagens omsetningskrav.

– Selv om ulike aktører kan få økte utfordringer med å nå egne klimamål på kort sikt, mener vi ulempene ved å innføre et system for overoppfyllelse av omsetningskravet er større enn fordelene, sier Siri Sorteberg.

Vurderingene og anbefalingen er sendt i et notat til Klima – og miljødepartementet “Miljødirektoratets vurdering av system for overoppfyllelse av omsetningskrav for biodrivstoff”

Fakta: Omsetningskrav gir økt bruk av biodrivstoff:

• Gjennom omsetningskravet fastsettes et gitt minimumsnivå for omsetning av biodrivstoff. Bærekraftsegenskaper for biodrivstoff reguleres gjennom forskrift.

• Fra 1. januar 2021 er omsetningskravet for biodrivstoff i Norge på 24,5 volumprosent. Det er også et delkrav for avansert biodrivstoff på 9 volumprosent.

• Avansert biodrivstoff reduserer klimagassutslipp når det erstatter fossilt drivstoff, men er også en knapp ressurs det er stor etterspørsel etter både i Norge og globalt.

• Nivået og innretningen av omsetningskravet fastsettes politisk. Det følges opp av Miljødirektoratet.

Fakta: Norge vil øke biodrivstoff-bruken ytterligere:

• I den nye klimameldingen foreslår regjeringen en vesentlig økning av flytende biodrivstoff mot 2030 ved å opprettholde dagens volum i veitrafikk og samtidig innføre nye omsetningskrav i anleggsdiesel og sjøfart. Omsetningskrav i luftfart kommer i tillegg.

• Dagens omsetningskrav i veitransport er allerede større enn planlagt produksjon av flytende biodrivstoff i Norge mot 2030. Biodrivstoff, særlig avansert, er etterspurt i Norge og EU. Det består i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

• Norsk bruk av avansert biodrivstoff er med dagnes omsetningskrav for veitransport ca. 350 millioner liter, som utgjør ca. 10 prosent av global produksjon.

• Gitt at økning i framtidige omsetningskrav skjer med avansert biodrivstoff, vil etterspørselen fra omsetningskrav i Norge kunne bli rundt 700 millioner liter avansert biodrivstoff i 2030.

• Selv med økt produksjon vil altså norsk bruk fortsatt utgjøre en vesentlig andel av global produksjon av avansert biodrivstoff.