Aktuelt

Nå skal parkeringshuset gjenoppbygges

Bildet: Avinor vektlegger også estetikk ved utforming av bygningsmessige konstruksjoner. Avinor ønsker et bygg med et «lett» uttrykk. Illustrasjon: NSW Arkitektur AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Avinor søker totalentreprenør til gjenoppbyggingen av det brannskadede parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola.

Av Bjørn Laberg

P-huset på Stavanger lufthavn, Sola skal gjenoppbygges etter storbrannen i 2020, med tilnærmet samme ytre mål og høyde som de brannskadede byggene. 

En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar viste for øvrig at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet, ifølge en rapport fra RISE Fire Research.

LES OGSÅ: Kritiserer manglende sprinkler og seksjonering

Parkeringshuset består av tre byggetrinn ferdigstilt henholdsvis i 1991, 2011 og 2014. Parkeringshuset fra 2014 ble totalskadet. Bygget fra 2011 er delvis skadet.

Komplett og driftsklart

Totalentreprenøren har ansvar for å prosjektere, planlegge og oppføre bygget, slik at bygningsmessige arbeider / -konstruksjoner i parkeringshuset fremstår og overleveres komplett / driftsklart inkludert arbeider i grunnen, takkonstruksjon, fasader, samt El- og VVS- tekniske installasjoner, PA og brannalarm. Sprinkleranlegg og brannalarmanlegg for 1991-bygget medtas som opsjon. Parkeringsteknisk og utenomhus arbeider er ikke medtatt.

1991-bygget uskadet

Storbrannen som rammet P-husene 7. januar 2020 startet i 2011-bygget og spredte seg til 2014-bygget. Hele 2014-bygget og ca. 60 prosent av 2011-bygget ble totalskadet av brannen. 1991-bygget ble ikke berørt av brannen, er uskadet og i ordinær bruk per dato. Per dato er 2014-bygget og de skadede delene av 2011-bygget revet. Pelefundamenter ble ikke skadet av brannen og kan så langt Avinor erfarer gjenbrukes om tilbyder finner dette økonomisk fordelaktig.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

• Rivning av skadede konstruksjoner ble ferdigstilt februar 2021. Eventuell rivning av resterende deler av 2011-bygget tenkes utført av Risa AS (opsjon i rivekontrakt) og dette kan ferdigstilles før totalentreprenøren starter med sine fysiske arbeider på tomten.

• Foreliggende planer viser til sammen ca. 2450 parkeringsplasser i det nye parkeringshuset. Det skal tilstrebes løsninger som gir maksimalt antall parkeringsplasser.

• NSW Arkitektur AS og COWI AS har beskrevet en løsning for p-huset med detaljeringsgrad tilsvarende skisseprosjektnivå. 

• Det nye parkeringshuset ligger sentralt i ankomsten til lufthavna og to av fasadene er veldig eksponert mot de reisende ved ankomst til ekspedisjonsbygget. Avinor vektlegger derfor også estetikk ved utforming av bygningsmessige konstruksjoner. Avinor ønsker et bygg med et «lett» uttrykk.

• Fasadeplatene skal ha en sterk og sjøbestandig overflate med min. 20 mikrometer eloksering på begge sider av kledningen. Overflaten skal være mest mulig glatt og selvrensende på en slik måte at ikke sandkorn, saltråker får sette se fast på fasadekledningen. 

• Takvann, som defineres som rent overvann, skal fordrøyes på tak og ledes utenom innvendig avrenning fra parkeringsareal. Gjerne via steinbed, regnbed eller andre grønne arealer/løsninger, før tilkobling til utvendig OV-anlegg. Avrenning fra innvendig parkeringsareal, som defineres som skittent overvann, ledes via oljeutskiller(e) før påkobling til utvendig nett.

• Ved prosjektering av sprinkleranlegget skal det tilstrebes i størst mulig grad å dimensjonere røranlegget slik at det ikke vil bli behov for trykkøkningspumpe på vann innlegget. Det skal også dokumenteres at tid til vann på sprinkler etter utløst sprinkler ikke overskrider 60 sek.

• Det skal etableres ventilasjonsanlegg med temperaturstyrt mekanisk avtrekk inkludert tilluftsventil utstyrt med støvfilter og mekanisk lukkespjeld i samtlige tekniske rom, samt lagerrom under kjørerampe.

• Tekniske installasjoner skal programmeres og integreres mot toppsystemet i lufthavnens eksisterende SD-anlegg som er av typen Niagara NX, levert av GK Inneklima. Det skal integreres på samme måte som eksisterende tekniske installasjoner.

• Lufthavnen skal være i full drift gjennom hele byggeperioden, med mindre noe annet er avtalt. Av hensyn til flysikkerheten, skal totalentreprenøren være særskilt aktsom i sin planlegging, prosjektering, gjennomføring og kontroll av arbeidene.

FAKTA:
Tiltakshaver: Avinor, Stavanger Lufthavn Sola
Tilbudsfrist: 10. mai 2021
Entrepriseform: totalentreprise
Fylke: Rogaland
Kommune: Stavanger
Arkitekt, skisseprosjekt: NSW Arkitektur AS
Verdi (antatt): 50 -70 millioner kroner
Ferdigstillelse: våren 2023

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Avinor)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.