Infrastruktur

Mye kraft kreves for nullutslippstransport i 2050

Bildet: En transportsektor uten CO2-utslipp kan ha behov for 60 TWh mer kraft til elektrifisering og alternative drivstoff som hydrogen og ammoniakk, gitt at transportveksten fortsetter, viser ny analyse fra Miljødirektoratet. Illustrasjonsbilde: Getty Images.

For å kutte fossile utslipp fra all transport i framtiden, kan behovet for kraft øke med 60 TWh i 2050, viser en ny analyse fra Miljødirektoratet.

Hvis transportveksten fortsetter som i dag, vil vi trenge 32 TWh mer kraft til elektrifisering og ytterligere 28 TWh til produksjon av alternative drivstoff i 2050. Til sammenligning var Norges totale kraftforbruk i 2021 på 140 TWh.

-Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 med 90-95 prosent kutt i klimagassutslipp. Det betyr at vi må ned til nært null i nesten alle sektorer. I dag kommer 33 prosent av innenlands utslippene i Norge fra transportsektoren, og det vil kreve betydelige mengder kraft for å kutte de utslippene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vi trenger kraft både til elektrifisering og til produksjon av alternative drivstoff
Miljødirektoratet har utarbeidet en rapport som estimerer behovet for kraft til hele transportsektoren (vei, bane, skips- og luftfart, og ikke-veigående maskiner) dersom den skal ha null utslipp av CO2 i 2050. Da vil det være behov for kraft til den delen av transportsektoren som går på elektrisitet, men også kraft til produksjon av alternative drivstoff som hydrogen, ammoniakk, syntetisk drivstoff og avansert biodrivstoff.

Kraftbehovet er analysert for to ulike scenarioer; et scenario med dagens transportomfang og et som har tatt utgangspunkt i Nasjonal transportplan sine framskrivinger av transportvekst.

Fly, skip og store maskiner som ikke kan bruke elektrisitet direkte med batteri eller ledning, vil trenge alternative drivstoff som er energikrevende å produsere. Inkluderer vi strøm til produksjon av disse, kan det totale kraftbehovet bli opp mot 60 TWh i 2050 i vekstscenariet. Dette tilsvarer nært halvparten av dagens strømforbruk i Norge.

Det totale kraftbehovet i nullvekstscenariet er estimert til 44 TWh i 2050.

-Det er et klart behov for mer fornybar kraft i transportsektoren, men det er også smart å legge til rette for å redusere transportmengden og tilrettelegge for en mest mulig energieffektiv transportsektor. Det vil både redusere kraftbehov, og samtidig legge mindre beslag på arealer og redusere andre miljøutfordringer som støy, luftforurensing og mikroplast, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Effektiv energi- og ressursbruk blir viktig
En mer energieffektiv transportsektor vil kreve mindre ressurser og arealer, både med tanke på produksjon av elektrisitet og drivstoff, men også fordi det vil bli færre kjøretøy og mindre behov for ny infrastruktur.

-Forskjellen på kraftbehov i nullvekstscenariet og vekstscenariet er på 16 TWh. Det illustrerer hvor viktig det er å legge til rette for løsninger som reduserer transportmengden, for eksempel ved å bruke hjemmekontor eller videomøter, men også å legge til rette for løsninger som gir oss en energieffektiv transport, som kollektivtransport eller samlastterminaler for gods. Det haster å få på plass gode løsninger og inkludere slike hensyn i samfunnsplanleggingen, sier miljødirektør Ellen Hambro.