Nyheter

MEF frykter for arbeidsplasser i anleggsbransjen

Administrerende direktør Julie Brodtkorb er bekymret over at åtte av ti MEF-bedrifter har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag. Foto: Odd Borgestrand

Anleggsentreprenørenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er på et historisk lavmål. Det viser en markedsanalyse som Maskinentreprenørenes Forbund har gjennomført. Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF er bekymret.

Av Odd Borgestrand

Markedsanalyse fra Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, viser at 2020 ikke var et godt år. Påkjenningene som følge av koronapandemien har vært betydelige, heter det i rapporten. -Funnene i denne og tidligere undersøkelser viser en nedadgående trend som begynte før koronapandemien førte til nedstenging av landet for et år siden.- Vi så en negativ utvikling allerede før pandemien slo inn over landet, og selv om tallene fra Prognosesenteret forteller om en vekst i anleggsmarkedet, så er det i markedene til de små og mellomstore bedriftene at det svikter. Nå ser vi også at prognosene nedskrives ytterligere, og dette gir grunn til uro, mener MEF-direktøren.

Negative forventninger
MEF har siden 2015 utarbeidet en egen forventningsindeks som inntil utgangen av 2019 hadde positiv verdi. Gjennom 2020 har denne sunket og viser nå sin laveste verdi noensinne. Stemningsskiftet er dermed markant. Mange bedrifter merker svikt i ordretilgangen og når over halvparten sier de trenger flere oppdrag for å forhindre permitteringer, er ikke dette overraskende, mener Brodtkorb

Da MEF gjennomførte en medlemsundersøkelse i desember 2020 oppga 66 prosent at oppdragsmengden enten var god eller svært god, en nedgang på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført i desember 2019.

Når bedriftene ble bedt om svare på hvordan de trodde oppdragsmengden seks måneder frem i tid ville se ut, meldte 47 prosent av den ville være enten god eller svært god. Dette var en nedgang på 14 prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen i desember 2019.

Ledig kapasitet
– At vi samtidig hører at over åtte av ti bedrifter har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag, i noen områder til og med nesten 100 prosent, bekrefter inntrykket av et anleggsmarked med store utfordringer, sier Brodtkorb. Går vi nærmere inn i undersøkelsen ser vi at 81 prosent av svarbedriftene rapporterer at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag. I tilsvarende undersøkelse i 2019 var andelen om lag 75 prosent. Forventningene disse bedriftene har til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting de neste seks månedene sammenlignet med de foregående seks månedene i 2020 er de laveste som noensinne er blitt målt. En antatt forverring av markedssituasjonen har avtegnet seg i løpet av de siste kvartalene i 2020, og kan til dels forklares med effektene korona-pandemien med dens smittevernsforanstaltninger.

Anleggsmodulen fra Prognosesenteret anslår at anleggsinvesteringene i 2020 ble om lag 91 milliarder kroner, noe som er 5,5 prosent mer enn i 2019. Investeringene i 2021 antas å bli om lag 112 milliarder kroner.

Mest grunnarbeid
I undersøkelsen har MEF-bedriftene blitt bedt om å svare på hvilket arbeidsområde som i 2020 har stått for størsteparten av omsetningen i bedriften. Om lag 41 prosent, det vil si 431 bedrifter, oppgir grunnarbeid som hovedarbeidsområde. Videre oppgir om lag 19 prosent arbeid med vann- og avløpsanlegg (199 bedrifter), mens den tredje største enkeltkategorien er kraftutbygging, fiber- linjearbeid med over 5 prosent (56 bedrifter). Kategorien «Annet» er en samlekategori av ulike nisjetjenester, som betongarbeid, gruvearbeid, fundamentering, rassikring med videre. Strukturen hos medlemsbedriftene når det gjelder arbeidsområder er tilnærmet lik innrapporteringene fra de to siste medlemsundersøkelsene.

Den største andelen av svarbedriftene, 51 prosent, oppgir at det deres viktigste marked er som hoved- eller underentreprenør i privatmarkedet. 25 prosent oppgir at det viktigste markedet er som hovedentreprenør eller underentreprenør på offentlige prosjekter. 24 prosent oppgir at hovedmarkedet deres er jevnt fordelt mellom offentlige prosjekter og privatmarkedet.