Aktuelt

Lervigparken – en grønn lunge i Stavanger

Bildet: Parkens konsept er bygget på kretsløpet. Kretsløpet hvor alt går i sirkel, både i naturen, men også i form av gjenbruk og energi. Illustrasjon: LINK Arkitektur

LINK Arkitektur har sammen med Multiconsult jobbet med deler av områdesatsingen på Storhaug i Stavanger, som skal styrke både bomiljø og levekår i området.

Forprosjekt for Lervigparken er gjort på bestilling fra Stavanger kommune.

Lervigparken er en etterlengtet og viktig områdepark på Storhaug, i Stavanger kommune. Nærheten til sentrum vil tiltrekke seg mange til parken, og området skal gi rom for aktiviteter og utfoldelse for alle aldre. Parken skal tilby naturbaserte løsninger og øke biologisk mangfold. Lervig er et område som er under utvikling gjennom utbygginger og fortetting i bydelen.

Naturens kretsløp med mennesket i sentrum

Parkens konsept er bygget på kretsløpet. Kretsløpet hvor alt går i sirkel, både i naturen, men også i form av gjenbruk og energi. Formen på stien, belegget og byggene kan tolkes som en meitemark som snirkler seg gjennom parken. Gjennom konseptet forsterkes og synligjøres tematikken rundt naturens økosystem og sykluser med mennesket i sentrum.

– Det har vært viktig for oss å skape et tydelig konsept, med mennesket i sentrum. Gjennom medvirkningsprosessen fikk vi flere innspill som vi mente det var viktig å bygge videre på: parken skulle være et sted å skape, bruke og få energi. På denne måten har vi delt parken inn i tre soner: en sosial sone, en aktiv sone og en rolig sone, sier fagansvarlig landskapsarkitekt i LINK Arkitektur, Sofie Persvik, i en pressemelding.

Underbygget av konseptet, hvor ønsket er å vise «hvordan ting henger sammen», skal parken gi et mangfold av opplevelser, lek, rekreasjon og møteplasser i en frodig ramme av trær og vegetasjon. Vegetasjonen som er etablert vil bli videreført med nye tilpasninger av flere trær. Naturlige materialer som tre, flis, grus, stein osv. vil bli brukt i utførelsen.

Urban sjøfront

Det ble vurdert i medvirkningen at bruk og opplevelse av sjø var viktig for brukerne av parken. Det ble derfor lagt til grunn at forprosjektet skulle utrede to alternativer; sjøbad med muligheter for bading, og sjølek, hvor det er lagt opp til grunt vann, sand og steiner. Sjøkanten vil få en variert utforming som skaper ulike opplevelser langs sjøen. Stormflo er vurdert og hensyntatt. De to alternativer viser ulik bruk, nærhet og opplevelse av sjøen. Alternativet med sjølek vil være attraktivt for barn, og øke muligheten for rekreasjon og opplevelse i parken for alle brukere gjennom hele året.

Mulighetsstudie for gangbro

I løpet av forprosjektprosessen til parken kom ideen om en gangbro som kunne gi bedre universell tilgjengelighet og forbindelse mellom Lervigskvartalet og parken i søndre del. Lervigskvartalet med skole, barnehage, sykehjem og bydels- og idrettsfunksjoner vil være viktige brukergrupper til parken. En direkte og enkel kobling mellom parken og det nye kvartalet vil øke tilgjengeligheten til et utvidet utendørs aktivitetstilbud og sambruk. Mulighetsstudien viser en universelt tilgjengelig gangbro som forbinder uteområdet for skole og barnehage med parken.

Den politiske behandlingen har så langt vært positiv, men saken skal også behandles i formannskapet 9.desember. LINK er innkalt til møte med kommunen medio desember der man skal gå gjennom vedtak og sette kursen for neste fase.

Bildene: Lervigparken er en etterlengtet og viktig områdepark på Storhaug, i Stavanger kommune. Illustrasjon: LINK Arkitektur