Bransjekommentar

– Kravene i den nye Breeam Nor-standarden må skjerpes

Bildet: Morten Haugerud, markedssjef i PEFC Norge

KRONIKK: – Den norske Breeam standarden er oppe til revisjon i år. Nå er tiden inne for å skjerpe kravene på klima og ansvarlig innkjøp. Her kommer det noen forslag.

Av Morten Haugerud, 
markedssjef i PEFC Norge

Byggenæringen har satt bærekraft, klima og ansvarlighet høyt på agendaen. Særlig grad den private delen av næringen har samlet seg om Breeam-Nor som et hovedverktøy for å omsette ord til handling. Med økte klimamål og forventninger om ansvarlig innkjøp, må Breeam-Nor følge opp med styrking av standarden.

Mer fokus på klima og materialer

Etter mye fokus på energieffektivisering de siste 10-årene, framstår nå rett materialvalg som et av de viktigste bidragene til redusert klimaavtrykk i næringen. En studie av åtte pilotskoler i Framtidens bygg og Futurebuilt viser at gevinsten ved klimasmarte materialvalg faktisk er større enn energigevinsten helt fram til bygget er 34 år gammelt (FutureBuilt). Gevinsten med materialer kommer umiddelbart, noe som passer veldig bra for et globalt klima som trenger sterke tiltak nå.

Gjeldende Breeam-Nor standard fra 2016 er for svak på klima, og spesielt på materialer. Riktignok kan du plukke med deg opp til to poeng ved å redusere klimagassutslippet sammenliknet med et referansebygg. Problemet er at ganske få (ca 15 prosent) plukker disse poengene, noe som tyder på at det gjøres for lite klimaforbedringer i dagens praksis.

En nyrevidert Breeam-Nor standard er like rundt hjørnet og her må det komme styrking på klima. For det første må det stilles krav om at alle prosjektene må klimagassberegnes. Det som ikke måles, blir ikke gjort. For det andre må det settes absolutte krav til klimagassutslippet. Vi har ikke råd til å dra med oss bygg som klimaverstinger inn i framtiden. For det tredje må perspektivet være bredt nok: faktorer som transport, levetid og det biogene karbonet bør alle med i beregningene. 

Krav om innkjøp av sertifisert tre

FN’s bærekraftsmål nr 12 omhandler ansvarlig innkjøp og bærekraftig forvaltning naturressursene. Problemet i dag er at vi overforbruker jordas ressurser. Vi må over på mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og sikre at varene vi kjøper ikke er beheftet med forurensning, avskoging, dårlige arbeidsforhold og andre uregelmessigheter.

Igjen kommer gjeldende Breeam-Nor standard med gode intensjoner, men praksisen følger ikke godt nok opp. Kun 18 prosent av byggeprosjektene plukker poeng fra MAT03 kapittelet (ansvarlig innkjøp) i standarden. Dette skyldes at det er «komplisert og vanskelig å skjønne», ifølge næringen selv. Med andre ord: Den nye Breeam-Nor standarden må bli tydeligere, gjerne ved å gjøre enkelte krav obligatoriske.

Obligatorisk krav om bærekraftig tre er et opplagt eksempel. Et slikt krav ligger allerede i den engelske versjonen av Breeam. Tre er en fornybar ressurs med klimafordeler som passer rett inn i sirkulærøkonomien. Men forutsetningen er at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk. Her er allerede løsningen ferdig servert. Med krav om bruk av sertifisert trevirke slik som PEFC sikrer man sporing av treet fra bærekraftig skogbruk.

Vi ser fram til at den nye Breeam-Nor standarden kommer ut på høring til våren før den fastsettes i løpet av året. Da blir forhåpentligvis byggenæringen løftet videre på bærekraft, klima og ansvarlig innkjøp.

Om PEFC:
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem, med tilstedeværelse i omlag 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999. Ordningen er basert på nasjonale forhold og passer små og store skogeiere. PEFC Norge har ansvaret for PEFC systemet i Norge som blant annet omfatter Norsk PEFC Skogstandard og PEFC Sporbarhetsstandard (CoC). I Norge er mer enn 200 bedrifter sporbarhetssertifisert og på verdensbasis er ca 20 000 bedrifter knyttet til PEFC-systemet.