Aktuelt

– Industrien vil få et tydelig svar fra FrP

Bildet: Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant FrP (t.v.) og Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson FrP

KRONIKK: – Fremskrittspartiet kan langt på vei være enige i Treindustriens kritikk av regjeringens NTP.

Av Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson FrP og Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant FrP.

I innlegget «NTP undergraver grønne industriplaner og klimamål» etterlyser Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, en mer konkret og ambisiøs Nasjonal Transportplan (NTP).

Vi kan langt på vei være enige i Finstads kritikk av regjeringens NTP. Den er ikke kraftfull nok. I så måte håper og tror jeg Finstad vil være mer positiv til FrPs forslag til NTP som vi vil legge frem om ikke lenge. Samferdsel handler om trygg og effektiv transport av mennesker og varer. For industrien vår er en effektiv transport av varer helt avgjørende for å være konkurransedyktig og nå ut til markedene både hjemme og i utlandet.

En av de største utfordringene våre i så måte, er veinettet vårt. Ja, vi fikk gjort mye da vi satt i regjeringen og reduserte vedlikeholdsetterslepet for første gang på årevis, og vi igangsatte en storstilt bygging av ny vei. Det er likevel mye som gjenstår. Særlig på fylkesveiene våre er behovet stort. Vedlikeholdsetterslepet der kan være så stort som 90 milliarder kroner. Flere av disse veiene er viktige transport- og næringsveier. Med regjeringens opplegg så bevilger de knapt nok tilstrekkelig med penger til å holde etterslepet i sjakk – altså at det ikke vokser mer. Det synes vi er ganske lite ambisiøst. Vi kommer til å være tydelige her; vedlikeholdsetterslepet skal ikke bare holdes på stedet hvil, det skal reduseres – vesentlig. 

Vi mener de viktigste eksportveiene med høy tungbilandel, som i dag er fylkesveier, skal omgjøres til riksveier som staten har ansvaret for. Ap- og Sp-styrte fylker har ikke vist at de har evnet å prioritere fylkesveiene godt nok. Vi vil derfor også stille med mer statlig midler til fylkesveiene, under forutsetning at fylkene stiller med den andre delen av potten. Mesteparten av vår godstransport går på vei, derfor vil vi prioritere vei høyt. På riksveisiden ønsker vi blant annet å prioritere utbygging av E6 Moelv-Trondheim, E134 til fullverdig høyhastighetsvei og videre utbygging til høyhastighetsstandard på E39.

Det er også et stort behov for rassikring, om man skal gjennomføres en helhetlig rassikring av riks- og fylkesveier kan behovet være så stort som 70 milliarder kroner. Siden den klart største andelen av person- og varetransport går på vei, så vil FrP naturlig nok prioritere vei høyest. Det er ikke dermed sagt at vi ikke tenker på jernbanen. Vi skal satse på jernbanen der det er hensiktsmessig. Vi mener det er riktig å utvikle terminaler for godstransport på jernbane i Trondheim, Stavanger og Bergen, samt at godsterminalen for Oslo bør ligge sør for Oslo, og slik sørge for at vi får en mer effektiv godstransport på jernbanen vår. 

Med FrP i samferdselsdepartementet så vi en historisk satsing på samferdsel. Vi skal fortsatt være en sterk pådriver for det utenfor regjering. Det trenger industrien, næringslivet og vanlige folk.