Nyheter

HRP og Forsvarsbygg inngår sikkerhetsavtale

Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen (t.v.) og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther.

HRP er valgt som A-leverandør av Forsvarsbygg. Avtalen dekker flere rådgiverroller innenfor sikkerhet i prosjekter samt forebyggende sikkerhet.

HRP vil under oppdragene jobbe tett med Forsvarsbyggs egen sikkerhetsorganisasjon. Rammeavtalen går over 2 år med mulighet for forlengelse med ytterligere 2, og har en forventet verdi på 40 millioner over, hvor A-leverandør vil bli tilbudt alle oppdrag opp til estimert verdi på 1,5 millioner.

– Det var generelt sett et jevnt og høyt nivå på alle som leverte besvarelser i denne konkurransen. Men evalueringen viste at HRP leverte det samlet sett beste teamet, som ga en svært god overoppfyllelse av minstekrav og oppfyllelse av ønskede krav, skriver Forsvarsbygg i sitt tildelingsbrev.

HRP vil levere et helhetlig og bredt spenn av konsulent- og rådgivningstjenester innen sikkerhet.

– Vi er glade for at Forsvarsbygg har valgt oss som leverandør. Vi tilbyr dem et sterkt tverrfaglig team bestående av rådgivere fra alle våre avdelinger innen IKT- og cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt fysisk sikkerhet og analyse. De fleste har også lang operativ og praktisk brukererfaring med sikkerhet og sikringstiltak. Vi vil derfor også alltid ha brukerne i fokus, sier direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen.

– Vi tror at nettopp vårt fokus på helhetlig og tverrfaglig sikkerhet har vært utslagsgivende i denne konkurransen, og vi gleder oss til et godt samarbeid med Forsvarsbygg i årene fremover, sier avtaleansvarlig og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther.

HRP tilbyr uavhengig rådgivning innen sikkerhet. Dette omfatter både digital, fysisk og organisatorisk sikkerhet gjennom alle faser fra forprosjekt, via prosjektering til byggefase og over i driftsfase og til slutt avhending av eiendom, bygg og anlegg.

– Vi baserer vår rådgivning på anerkjente nasjonale og internasjonale standarder, samt erfaringer som våre svært kompetente rådgivere har opparbeidet seg gjennom flere ti-år med prosjektering, og hele spekteret av sikkerhetsarbeid i store private og offentlige virksomheter nasjonalt og internasjonalt, sier Sæther

HRP bistår også i alle ledd av krisehåndtering, beredskaps-, og kontinuitetsplanlegging, slik at virksomheten er forberedt på å proaktivt kunne håndtere et bredt spekter av potensielle sikkerhetshendelser og uønsket aktivitet. HRP er godkjent sikringsvirksomhet (RSO) av Kystverket, og er også Norges eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor innbruddssikring.

– Det er alltid kompromisser mellom sikkerhetsnivåer, kostnader og brukervennlighet. Imidlertid trenger ikke et sikkert miljø være dyrt, og god brukervennlighet betyr ikke nødvendigvis mangel på sikkerhet. Utfordringen er å balansere sikkerhet, kostnader og brukervennlighet. HRP har meget god erfaring med å etablere kosteffektive løsninger som gir besparelser og mer effektiv drift for kunder gjennom presis prosjektering tilpasset det enkelte prosjekt, mener Sæther.