Aktuelt

Går inn for fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss

Bildet: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Torbjørn Tandberg

Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1). På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny vei gjennom Moss.

Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

– Vi må løse de utfordringene som er på riksvei 19. Veien er både til for mossingene og for alle dem som tar ferja mellom Moss og Horten. Derfor har vi lagt opp til oppstart i første seksårsperiode i ny Nasjonal transportplan. Nå har vi bedre oversikt over mulighetsrommet for den videre planleggingen av veien og vi vet også litt bedre hva veien kan komme til å koste. Det er gjort en veldig god jobb av Statens vegvesen og den eksterne kvalitetssikrer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Værne Kloster lanskapsverneområde bevares

Statens vegvesen har vurdert syv ulike forslag til korridor for ny vei. Gjennom den eksterne kvalitetssikringen som nylig er avsluttet, har Samferdselsdepartementet altså bestemt seg for å gå videre med fire alternativer. Statens vegvesen skal nå jobbe videre med dette gjennom en kommunedelplan som skal konsekvensutredes. Det er vanlig prosedyre for slike prosjekter. Det er alternativene som heter 0+, 4, 5 og 6 som nå skal bli en del av kommunedelplanen.

– Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsministeren.

Videre vurderinger

Nærmere vurderinger av kvikkleire og hvor ferjeleie skal ligge er noe av det som skal vurderes videre. Eventuell flytting av ferjeleie skal ikke finansieres av staten, og er dermed ikke i kostnadsanslaget.

– Riksvei 19 gjennom Moss er i dag en svært belastet vei. Dette er hovedveien for trafikken fra ferjesambandet Moss–Horten, som er Norges mest trafikkerte ferjesamband. I tillegg er det en veldig viktig vei for lokaltrafikken, sier Hareide.