Aktuelt

Fylkesveiene får stryk-karakter

Bildet: Framover blir det viktig å øke rammene for å stoppe forfall og ta igjen store vedlikeholdsetterslep, mener RIF. Det anbefales derfor å øremerke statlige tilskudd til vedlikehold og fornying av fylkesvegnettet. Illustrasjonsbilde: Getty Images)

STATE OF THE NATION 2021: Av de 12 samfunnskritiske områdene som blir satt under lupen i State of the Nation 2021 er det fylkeskommunale veier som kommer dårligst ut.

Av Odd Borgestrand

I en tilstandsskala fra 1 til 5, får fylkeskommunale veier 2, som betyr at veiene er i en dårlig forfatning ut fra dagens krav og behov, og at funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke denne funksjonaliteten skal reduseres ytterligere. 
Rådgivende Ingeniørers Forening benytter også et pilsystem i fargene grønt, gult og rødt for å angi utviklingen fram mot 2030. Her får fylkesveiene den røde pila, som betyr at det er store hindringer som begrenser områdets mulighet for å oppfylle krav og behov innen 2030. 

Oppgraderingsbehovet for fylkesveinettet er per i dag estimert til 700 milliarder kroner, og det må tas tøffe grep for å få veistandarden opp på et akseptabelt nivå etter RIF sin mening. Det er gjennomgående store vedlikeholdsetterslep og store deler av veinettet har en standard som ikke tilfredsstiller veinormalene. Smal og svingete vei med dårlig bæreevne er ikke i samsvar med befolkningens og næringslivets krav til framkommelighet, mener RIF.

Frykter økt etterslep

RIF mener også at det med dagens bevilgningsnivå, er det stor sannsynlighet for at etterslepet vil øke. I tillegg medfører økte krav til framkommelighet og trafikksikkerhet ytterligere investeringsbehov. Framover blir det viktig å øke rammene for å stoppe forfall og ta igjen store vedlikeholdsetterslep. Det anbefales derfor å øremerke statlige tilskudd til vedlikehold og fornying av fylkesvegnettet. Et annet satsningsområde bør være å sikre god planleggings- og bestillerkompetanse i fylkeskommunene. Det anbefales å utarbeide en samlet tilstands- og behovsanalyse for fylkesveinettet, for å sikre en samfunnsøkonomisk forvaltning, i tillegg til metoder, prosesser og verktøy som sikrer kostnadsbesparende løsninger og deling av erfaringer og kunnskap.

RIF slår i rapporten fast at fylkeskommunene i dag har rammebetingelser som vanskeliggjør en forsvarlig forvaltning og utvikling av fylkesveinettet framover. Fra og med 2020, har fylkeskommunene overtatt ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av fylkesveiene. RIF mener det framover blir det viktig å bygge opp god planleggings- og bestillerkompetanse i alle fylkeskommunene. En rekke politikere mener det var en feil beslutning å overføre ansvaret til fylkeskommunene. Det kom også tydelig fram under dagens presentasjon av State of the Nation.

Kommunale veier må også oppgraderes

De kommunale veiene får under tvil tilstandskarakter 3, men rød pil for framtidsutsiktene de neste 10 årene. Rammene til drift- og vedlikehold av kommunale veier har i mange år vært for lave til at verdien av investeringene kan opprettholdes. Dersom midlene til drift og vedlikehold ikke økes vesentlig, fortsetter en negativ trend fram mot 2030. 
Kommunale veier har en gjenanskaffelsesverdi grovt estimert til 500 milliarder kroner. Store deler av veinettet er av svært dårlig tilstand med behov for oppgradering for å ivareta funksjonalitet. Oppgraderingsbehovet til nivå 4 er beregnet til 300 milliarder kroner. Rammene til drift- og vedlikehold av kommunale veier har i mange år vært for lave til at verdien av investeringene kan opprettholdes.

Det har vært en liten økning i rammene på landsbasis de siste årene, men økningene er ikke nok til å stoppe forfallet. Dersom vedlikeholdsetterslepet skal reduseres det neste tiåret, må kommunesektoren prioritere økte midler til dette feltet. Det foreligger ikke signaler om økning i satsing og bevilgninger per i dag, og fremtidsutsikten for området vurderes nedadgående med en rød pil.

Økt kompetanse

I tillegg til å øke rammene, blir det framover viktig å øke kompetansen i kommunesektoren om hvordan samferdselstiltak kan tilpasses endrede klima. Tøffere klima medfører større belastninger på det fremtidige veinettet. Videre bør kommunepolitikerne få inngående kunnskap om tilstanden på kommunale veinett, for å få et bedre grunnlag for prioriteringer av midler. Statens vegvesen har gjort en systematisk tilstandsanalyse av riksveinettet og RIF anbefaler at tilsvarende metodikk brukes for det samlede kommunalveinettet. 

(skjermdump)

Positivt for riksveiene

Det er riksveiene som kommer best ut innen veisektoren, med tilstandskarakter 3 og en oppadgående kurve for framtidsutsiktene. Til tross for enorme investeringer i riksveinettet de siste årene er det fortsatt et stort etterslep. Riksveinettet har store investeringsbehov før det kan ivareta funksjonen som effektive hovedårer mellom landsdeler. Samtidig er det på dette området bygd opp et betydelig vedlikeholdsetterslep, som følge av lave bevilgningsrammer i flere tiår. 

– Vi ser imidlertid en positiv utvikling med økt satsing på drift og vedlikehold og høy investeringstakt. Dersom investeringstakten videreføres i årene framover, vurderer vi å kunne ha et tjenlig riksveinett innen 2050, sier RIFs administrerende direktør Liv Kari S. Hansteen.