Nyheter

FutureBuilt utvider til Lillestrøm og Nordre Follo

To ordførere som gleder seg til å bli en del av FutureBuilt-programmet. Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik og ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan. Foto: FutureBuilt

Lillestrøm og Nordre Follo kommuner inviteres nå inn i det nye FutureBuilt-programmet. Begge kommunene har høye klima- og miljøambisjoner og de to kommunenes ordførere bekrefter at de ser fram til samarbeidet med FutureBuilt.

Av Odd Borgestrand

FutureBuilt har de siste 10 årene sammen med modige utbyggere vært en viktig leverandør av klimavennlige forbilder sammen med utbyggere som har vært villig til å gå ei ekstra mil. Nå forlenges programperioden fram til 2030. Hittil har programmet jobbet langs aksen Oslo – Drammen, men i nye FutureBuilt har organisasjonen valgt å se østover til to folkerike kommuner som sogner inn mot hovedstaden, sier daglig leder Birgit Rusten i en pressemelding fra programmet.

Kommuner med høye ambisjoner
Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, setter pris på at programmet nå utvides også til hennes kommune.

– I Nordre Follo har vi høye miljø- og klimaambisjoner, og i kommuneplanen har vi satt oss mål om å være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet. Vi ser at FutureBuilt har påvirket byggebransjen og bidratt til en rekke innovative prosjekter. Ved å være en del av programmet får vi en fantastisk mulighet til å ta del i et kompetansenettverk og å dele erfaringer med aktører som er langt fremme, sier hun.

Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, slår fast at klimavennlig byutvikling og arkitektur har kommet for å bli.

-Vi har stor tro på FutureBuilts strategi der det blant annet handler om å gjennomføre forbildeprosjekter med stadig høyere ambisjoner. Eksempelets makt kan ikke undervurderes. Vår ambisjon er at Lillestrøm skal være et forbilde i seg selv. Utviklingen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og klima- og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er det viktigste vi gjør for å nå disse målene, sier han i pressemeldingen.

Kommunene har en viktig rolle
Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt, understreker at byer og lokalsamfunn har en viktig rolle når det gjelder å løse de globale klima- og miljøutfordringene.

– Da vi i 2010 satte passivhus som minstekrav for at et bygg skulle bli godkjent som forbildeprosjekt i FutureBuilt, syntes vi det var dristig. Utviklingen fra passiv til pluss har imidlertid gått raskt, og nå er det sirkulærøkonomi alle snakker om. Noen må gå foran å vise vei for å finne framtidens bærekraftige løsninger, og vi i FutureBuilt opplever at det er mange ambisiøse utbyggere der ute som tør å strekke seg litt lenger enn byggeforskriftene krever, påpeker Rusten.

Byvekst med grønne kvaliteter
Det skjer mye både i Lillestrøm og Nordre Follo. Lillestrøm, er kåret til årets sykkelby hele fem ganger, og i den nye byutviklingsplanen for Lillestrøm by foreslås det at gående og syklende skal prioriteres i sentrum, og turstier skal videreutvikles i et sammenhengende nett som binder sammen by, tettsteder og ulike skogsområder. Lillestrøm er også partner i forskningssenteret Include, som skal sikre rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, samtidig som man involverer innbyggerne i den nødvendige og spennende omstillingen, forklarer Lillestrøm-ordføreren.

Tilsvarende tilnærming skjer også i Nordre Follo kommune. Ordfører Hanne Opdan mener det er

viktig å fokusere på at den klimavennlige byen også er den menneskevennlige byen. Løsninger som gjør det enkelt å gå og sykle, enkelt å reise kollektivt og enkelt å møte andre mennesker i gode omgivelser, er med på å skape den byen vi ønsker å leve i.

-Både i Ski by og på Kolbotn jobber vi med kompakt byutvikling og legger vekt på byvekst med grønne kvaliteter og gangavstand til daglige funksjoner. I Ski har vi vedtatt en funksjons- og designplan som skal sikre kvalitet i byrommene. I Kolbotn sentrum jobber vi nå med et uteromsprosjekt som skal gi økt kvalitet til våre fellesområder og legge til rette for mer aktivitet i sentrum, påpeker Opdan.

Innovasjonsbølge mot 2030
Men det er ikke bare geografisk FutureBuilt utvider. Også tematisk bredder programmet ut og øker ambisjonene. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål adresserer FutureBuilt nå hele bærekraftsbegrepet, både økologisk og sosialt. Blant temaene som blir viktige fram mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, grønn mobilitet, naturmangfold og klimatilpasning, og ikke minst – urban klimainnovasjon.

Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt, mener et godt samarbeid med de modigste utbyggerne er helt avgjørende for å få fram innovative løsninger som strekker seg mot nullutslipp og samtidig bidrar til et godt bymiljø og sosial bærekraft.

– Skal vi nå klima- og bærekraftmålene må vi bygge en innovasjonsbølge som ikke står tilbake for den industrielle revolusjonen. Og Osloregionen – gjennom blant annet FutureBuilt – skal surfe denne bølgen helt i mål, avslutter Stoknes, som gleder seg til å følge utviklingen i både nye og gamle FutureBuilt-kommuner.