Nyheter

Fossil oljefyr på byggeplasser blir forbudt fra 2022

Det blir forbudt med fossil oljefyr på byggeplasser i 2022. Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet.

Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme bidrar til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren.

– Dette er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygg- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Veilederen skal bidra til at byggenæringen og kommunene kan følge opp det vedtatte forbudet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Steg mot fossilfrie byggeplasser
I dag brukes ofte fossil olje (mineralolje) til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser (byggvarme). Ofte i form av varmeaggregat fyrt med diesel.

– De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Et forbud mot mineralolje vil bidra ytterligere til omstillingen fra fossil til fornybar byggvarme, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utslippskutt og redusert forurensning
I konsekvensvurderingen ble forbudet anslått å kunne redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året fram til 2030. Det tilsvarer utslipp fra cirka 42 500 fossilbiler årlig.

Klimaeffekten av å fase ut olje avhenger av hva oljen erstattes med. Det vil si om oljen erstattes med annen fossil energi som gass, eller med fossilfrie løsninger som biobrensel, elektrisitet eller fjernvarme. Anslaget for utslippskutt over forutsetter at fornybare alternativer velges.

Forbudet kan også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Miljødirektoratet veileder om forbudet
Informasjon om hvem som er omfattet av forbudet, hvilke unntaksregler som gjelder og hvordan kommunene skal følge opp oljefyringsforbudet:

Fakta: 

Webinar for kommunene 16. mars