Aktuelt

Forurenser betaler for glasopor i Ottavassdraget

Bildet: I oktober 2018 ble ca. 25 000 kubikkmeter glasopor spredt til Ottavassdraget fra utelageret til bedriften Glasopor AS i Skjåk i Innlandet. Spredningen skjedde i forbindelse med flom forårsaket av snøsmelting i fjellet og kraftig regnvær. Foto: Glasopor AS.

Store mengder glasopor ble spredt fra en bedrift ved Ottavassdraget etter en flom i 2018. Miljødirektoratet legger «forurenser betaler» til grunn når vi krever 16,5 millioner kroner i refusjon for oppryddingen.

Miljødirektoratet har gått grundig inn i bedriftens argumenter om hvorfor de mener at de ikke kan holdes ansvarlig for at glasopor havnet i elva, og for at kravet om refusjon av statlige utgifter til opprydding bør frafalles.

– Vårt krav er i tråd med forurensningslovens regler om at det offentliges utgifter til å rydde opp i ulovlig forurensning kan kreves dekket av den ansvarlige for forurensningen. Økt klimarisiko er noe alle virksomheter må forholde seg til og ta høyde for, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Krevende opprydding etter flom

Statsforvalteren i Innlandet påla Glasopor AS i Skjåk å rydde opp i glasopor-spredningen i spesifikke sårbare områder langs vassdraget etter flommen i 2018. Bedriften påtok seg ikke ansvar for forurensningen. Miljødirektoratet opprettholdt vedtaket til statsforvalteren etter klage fra virksomheten.

Siden det hastet med å få ryddet opp før vårflommen i 2019 spredte glasopor videre nedover vassdraget, sørget statsforvalteren for opprydding i tråd med forurensningslovens regler om umiddelbar gjennomføring for å hindre ytterligere miljøskade.

Krever refusjon for opprydding

– Vi krever at Glasopor betaler 16,5 millioner kroner av utgiftene staten har hatt til oppryddingen. Lageret på bedriftens uteområde ble tatt av flommen og førte til at store mengder glasopor havnet i elva. Virksomheten er ansvarlig etter forurensningsloven, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet varslet virksomheten om refusjonskravet i september i fjor. Vi har gått grundig gjennom alle kommentarer og innspill fra bedriften og andre i arbeidet med vedtaket. Vi har nå vedtatt kravet om refusjon.

Glasopor mener de ikke er ansvarlige fordi forurensningen skyldes en ekstraordinær naturbegivenhet, der en flom i Ottavassdraget oppsto brått og førte til at elven fant et helt nytt løp.

Økt klimarisiko for alle virksomheter

Økt klimarisiko i form av mer uforutsigbart vær og økt flomrisiko er allerede en realitet både nasjonalt og internasjonalt og dette anses allment kjent. Alle virksomheter må forholde seg til og ta høyde for dette i sin daglige drift, gjennom planlegging av sin aktivitet, internkontroll og eventuelle forsikringsordninger.

Miljødirektoratet er enige i at flommen som rammet Glasopor var spesiell. Vi har forståelse for at det var vanskelig for bedriften å forutse hendelsen og at kostnadene ved opprydding er betydelige. Imidlertid er det vår vurdering at dette er bedriftens ansvar.  

– Det er uheldig dersom det etableres en praksis for lemping av forurensningsansvaret i saker der klimaendringene er medvirkende årsak til akutt forurensning. Det vil i realiteten frita virksomheter fra det ansvaret de har for å gjøre vurderinger av og ta høyde for den økte risikoen klimaendringene medfører for miljøpåvirkning fra sin aktivitet, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratets vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.