Nyheter

Enova dreier byggsatsingen mot klima

Enova lanserer en egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (Foto: Enova)

En egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser skal bidra til å kutte klimagassutslipp i byggebransjen. Samtidig varsler Enova at tilbudene til byggsektoren som har hatt tradisjonell energieffektivisering som mål avvikles.

– Vi endrer byggsatsingen vår for å utløse markedsendringer som er nødvendig for å kutte klimagassutslipp i sektoren og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Selv om bruken av fyringsolje er ute av norske bygg og boliger, har byggsektoren sine klimautfordringer som vi vil bidra til å redusere. Disse direkte klimagassutslippene er i hovedsak knyttet til byggeprosessen og ikke energibruken i driftsfasen. Skal vi kutte disse utslippene i byggeprosessen, er vi avhengig av å få fram nye løsninger som markedet tar i bruk, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Utslippsfrie byggeplasser
Derfor lanserer Enova nå en egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

– Stadig flere ønsker å ta i bruk elektriske anleggsmaskiner og utslippsfrie varmeløsninger på byggeplassene, men en viktig flaskehals er tilgang på miljøvennlig varme og elektrisitet til tørking, lading og drift av maskiner og utstyr. Da trenger vi noen pilotprosjekter som kan demonstrere gode løsninger, sier Leistad.

Hensikten med satsingen er å få fram systemløsninger, forretningsmodeller og aktører som vil bidra til å forenkle bruken av fornybare varmeløsninger og elektrifiseringen av bygge- og anleggsplasser på en kostnadseffektiv måte.

– Vi har nylig lagt frem klimaplanen for de neste ti årene. Fremover blir det viktig med støtteordninger som denne. Særlig trenger vi å få ned utslippene fra bygg og anlegg. Nå kommer ny teknologi som gjør det mulig å få ned utslippene. Regjeringen har spisset Enova som klimavirkemiddel nettopp for å realisere slike prosjekter. Vi skal nå klimamålene samtidig som vi skaper vekst og utvikling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Enova varsler også at de vil se nærmere på hvordan de kan bidra til å kutte indirekte klimagassutslipp fra sektoren, blant annet gjennom å stimulere til mer klimavennlig materialbruk.

Ny styringsavtale
Dreiningen mot klima innebærer også at Enovas støttetilbud som har vært rettet mot energieffektivisering og energisparing i bygg avvikles. Prioriteringen er en naturlig følge av den nye styringsavtalen Enova fikk fra regjeringen like før jul som spisser Enova som klimavirkemiddel.

– Målrettede tiltak for å redusere klimagassutslippene og forsterket teknologisatsing er viktig for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Skal vi nå denne ambisjonen må utslippene ned mot null samtidig som vi skal skape nye verdier. Skal vi lykkes med det må vi prioritere å støtte de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nødvendige klimateknologiene ut i markedet og ut i verden. Det gjelder også i byggsektoren, sier Leistad.

Enova har siden 2013 støttet mer enn 2500 energioppgraderinger av eksisterende bygg med til sammen over 3 milliarder kroner. De er likevel ikke redd for at avviklingen av støttetilbudet skal bremse energieffektiviseringen.

– Utviklingen innen energieffektivisering av bygg har nå kommet så langt at ytterligere investeringsstøtte ikke vil være avgjørende for den videre markedsutviklingen, sier Leistad.

Han viser til at det nå er en rekke gode tiltak som er lønnsomme også uten støtte, og at det er strenge krav til energibruk i de gjeldende byggeforskriftene.

– Vi ser også at både offensive byggherrer og leietakerne har blitt mer opptatt av energi og klima. De siste årene har også finansmarkedet kommet på banen, blant annet ved å tilby gunstige betingelser til de som bygger energi- og klimavennlig gjennom grønne lån. Sammen med alle aktørene i markedet som har gått foran har vi vært med å bidra til at myndigheter, leietakere og finansmarkedet i dag kan stille og få oppfylt slike krav. Energieffektivisering er fremdeles viktig, men nå overlater vi den videre utviklingen til markedet, sier Leistad.

Siste frist for å søke de to berørte støtteprogrammene “Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg” og “Helhetlig kartlegging av bygg” er satt til 15.mars

Enova vil fortsette å gi gode råd om energieffektivisering, blant annet gjennom nysatsingen Enova Kunnskap, som er et nettsted som har samlet nyttig informasjon og gir veiledninger til bedrifter som ønsker å komme i gang med energiledelse.

Støtte til teknologiutvikling
Enova understreker at de fremdeles vil støtte prosjekter og teknologi som bidrar til at bygg kan støtte opp under et fleksibelt og effektivt energisystem, noe omstillingen til lavutslippssamfunnet vil være avhengig av. Støtten til ny teknologi i bygg har tidligere blitt gitt gjennom spesifikke byggprogram, men vil fra nå av tilbys gjennom Enovas generelle teknologiprogram.

– Vi vil gjerne ha flere søknader som omhandler innovativ teknologi som bidrar til et bedre samspill mellom bygg og energisystemet, eller kan redusere direkte og indirekte klimagassutslipp fra sektoren. Der er det absolutt et potensial, sier Leistad.

NB! De endringene Enova gjør nå berører ikke Enovas støttetilbud til privathusholdningene Enovatilskuddet.