Nyheter

– Det haster med løsning for bygg under oppføring

Bildet: Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad

Etter at DiBK gjorde Treindustrien oppmerksom på feil ved deklarering av brannklasse for ordinær royalbehandlet kledning i slutten av desember, har det vært jobbet på spreng for å finne løsninger.

Treindustrien har jobbet ut fra de brannfaglige vurderingene som sier at royalkleding ikke nødvendigvis utgjør en risiko for personsikkerheten. Kledning bidrar ikke vesentlig i det tidlige brannforløpet, ifølge vurderingene Treindustrien har fått fra brannrådgiver Leif Tore Isaksen, Fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco.

RIF og brannrådgiverne har hele tiden sagt at denne saken må løses gjennom faglige vurderinger i hvert enkelt prosjekt, hvor det gjøres en analyse som grunnlag for eventuelle tiltak for å kunne friskmelde bygg med royal. Utfordringen er at det er vanskelig å møte etterspørselen etter kvalifiserte brannrådgivere, dette gjelder især for eneboliger og sameieboliger. Boligprodusentene har på sin side jobbet med å få til endringer i regelverket. Det er lagt frem forslag om å endre brannklassifiseringen fra klasse D til klasse E i bygg, samtidig som det jobbes for å få midlertidig brukstillatelse med avvik om senere skal lukkes. 

I møte med Regjeringen i går hvor alle involverte bransjer deltok, var myndigheten svært tydelig på at de ikke vil endre brannklassifiseringen fra klasse D til klasse E for preaksepterte ytelser. DiBK viste også til store forskjeller på egenskapene til royal og andre malingsprodukter i sine vurderinger. Regjeringen ønsker ikke å redusere sikkerhetsnivået i bygg, dette har full støtte fra Treindustrien. Dette utelukker ikke at man snarest mulig må finne løsninger for bygg under oppføring. 

– Treindustrien vil forfølge det sporet vi har jobbet etter hele tiden, det å få DiBK til å veilede løsninger for bygg under oppføring. Her vil vi sende over forslag til tilnærming basert på den kunnskapen vi nå har om at Regjeringen ikke åpner for å endre regelverket og de vurderinger Regjeringen har lagt til grunn når det gjelder midlertidig brukstillatelse, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien, i en pressemelding.

– Vårt utgangspunkt er det brannfaglige grunnlaget, og ivaretagelse av personsikkerhet. Vi vil anbefale å følge Boligprodusentenes spor om å skille på ferdigstilte bygg som ble oppført før royalsaken sprakk, nye fremtidige bygg som skal følge fremtidige regler og bygg under oppføring. Treindustrien legger fult trykk på det prekære som er å finne løsninger for bygg under oppføring, for å redusere konsekvensene for kundene og alle involverte. Saken berøres av flere ulike regelverk, også EU-lovgivningen, og den må sees i flere faser. Dette gjør saken svært kompleks, og det er ingen kvikk fiks og et svar til løsning, sier Finstad.

– Vi jobber for en løsning der det kommer på plass midlertidig brukstillatelse som gir tid nok til å finne gode og varige løsninger for byggene. Det er viktig med en løsning hvor kundene selv sammen med produsentene kan velge hvilke spor man vil ta, enten gjøre tiltak basert på analyser med én gang eller alternativt komme frem til andre løsninger basert på utvidede tester, sier hun videre. 

– RIF har tatt til orde for at DiBK f.eks. kan lage en midlertidig veiledning som angir eventuelle tiltak på bygninger med royalimpregnert panel. Dette vil kunne bidra til å spare bygningseiere for store kostnader. Dette er basert på at DiBK finner det forsvarlig at kledningen kan beholdes under gitte forutsetninger og/eller med enkle kompenserende tiltak. Veiledningen bør spesielt adressere anbefalinger for småhusbebyggelse, men også andre typer bygg. Vi mener at RIF sin tilnærming er fornuftig og vi støtter dette forslaget, sier Finstad. 

– Parallelt og uavhengig av dette fortsetter arbeidet med å utvikle standarder og regelverk slik at dette fanger opp ny kunnskap og produktutviklingen som pågår for å møte stadig nye behov fra kundene. Både for produsenter, og ikke minst for kundene som står i en prekær situasjon med bygg under oppføring, haster det å komme frem til løsninger. Gjennom bredt samarbeid med myndigheter, fagmiljøene og andre bransjer har vi tro på at DiBK veileder oss i situasjonen slik at samfunnskonsekvensene blir minst mulig i en krevende sak. Saken er vanskelig med mange motstridende interesser, samtidig er alle i samme båt og vi har samme mål om å ivareta sikkerhet og kundene som er rammet av saken, sier Heidi Finstad til slutt.