Nyheter

Bygger nytt oppvekstsenter i Inderøy

Illustrasjon: Norconsult

Totalentreprenør FuglesangDahl AS skal bygge nytt oppvekstsenter i Inderøy kommune i Trøndelag. Norconsult sine kontorer i Nord-Trøndelag og i Trondheim skal bistå med detaljprosjekteringen.

Tre skoler i Inderøy kommune; Lyngstad skole, Mosvik skole og Utøy skole samt Lyngstad og Utøy barnehage skal samles i et nytt, felles oppvekstsenter. Dette er et tiltak knyttet til den nye oppvekststrukturen i kommunen. Totalt skal Oppvekstsenter Vest i Inderøy romme 180 elever og 82 barnehageplasser.

– Dette handler ikke bare om å samles i ett fysisk bygg. Fem ulike skole- og barnehagekulturer skal også forenes. Målsettingen for et samlet oppvekstsenter er å ta ut synergier – pedagogisk, organisatorisk og økonomisk, ved fremtidige endringer av strukturen i oppvekstsektoren, sier oppdragsleder Randi Torås i Norconsult, i en pressemelding.

Viktige tildelingskriterier

Norconsult var involvert i forprosjektet for det nye oppvekstsenteret, og flere av de samme fagpersonene skal bistå i detaljprosjekteringen. Norconsult innehar prosjekteringsrollen for alle fag, unntatt elektro og rør.

– Ved å tilby entreprenør FuglesangDahl de samme ressursene som utarbeidet forprosjektet, i tillegg til bistand i utarbeidelse av gjennomføringsplan for byggeoppdraget, fikk FuglesangDahl full score på gjennomføringsplan og nøkkelressurser innenfor arkitektur og interiør, prosjekteringsgruppeledelse og ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner). Dette var viktige tildelingskriterier i anbudskonkurransen, sier Randi Torås.

Bred, involverende brukerprosess

På oppdrag for Inderøy kommune har et tverrfaglig team fra Norconsult bistått med brukerprosess og utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, samt utarbeidet løsning for tomteutnyttelse og organisering av bygningsmasse. Fokus har hele veien vært bred brukermedvirkning.

– Enhetsledere fra skolene og barnehagene har vært aktivt med i prosessen. Det samme har elever, ansatte og foreldre. Elevene har tegnet sin drømmeskole, og har gitt sine innspill til hvordan både bygg og uteareal skal gi dem utvikling og inspirasjon, forteller Torås.

Oppvekstsenter Vest skal ledes av en rektor og en barnehagestyrer, som en felles driftsenhet med stor grad av sambruk. Utforming og organisering skal gi anlegget en fleksibilitet til å utvikle pedagogikk og miljø, og til å kunne håndtere variasjon i antall barn i de forskjellige aldersgruppene.

Miljø i alle ledd

Miljø og bærekraft vektlegges i prosjektet. Det ferdige bygget skal ha en energieffektivitet i henhold til TEK17-standarden, og solcellepaneler på fasaden skal gi ren energi tilsvarende en energiproduksjon på minst 34 000 kWh/år. Gjennom en miljøoppfølgingsplan har entreprenøren forpliktet seg til å bruke lavemitterende materialer innenfor dampsperren på bygget. Det skal også være en høy sorteringsgrad av avfall i byggefasen, og anleggstrafikken til og fra byggeplassen skal holdes lav. Flere utvendige lekeapparater og stativer skal gjenbrukes i prosjektet.

Det nye oppvekstsenteret skal etableres i jomfruelig mark, og store deler av tomten skal bevares som naturmark. Særlig furukoller og skogsområder på tomten skal bevares. I forprosjektet har man jobbet målrettet for å tilpasse bygningsmasse og nødvendige installasjoner i terrenget, slik at mest mulig av tomtens kvaliteter tas vare på, til glede for barna som skal ha sin hverdag her.