Aktuelt

Akuttovervåket Nore bru i Moss

Bildet: Gaute Haugen Sandnes i Cautus Geo ute på tilsyn med instrumenteringen for Nore bru.

Cautus Geo dokumenterte grunnforholdene da Nore bru i Moss kunne gjenåpnes. – Instrumenteringen var helt avgjørende, sier Cowi.

Nore bru ble stengt for all trafikk torsdag 15. april. Det rammet mange. Den 57 år gamle brua på fylkesvei 120 er del av hovedfartsåra mellom Moss og Våler. Store bedrifter som Europris ligger på østsiden av brua. I tillegg brukes den av langtransport fra Moss i retning E18. 

Brua ble stengt etter grunnbrudd i området hvor det er mye leire. Grunnbruddet kan ha sammenheng med bygging av ny anleggsvei. Den bygges for å etablere ny vannforsyning mellom Moss og Vestby. Det er et omfattende prosjekt til 135 millioner kroner som etter planen skal stå ferdig neste sommer.

– Vi vet ikke om det arbeidet blir forsinket. Den nye vannledningen er på ni kilometer. Vi jobber videre på andre deler av strekningen, sier sektorsjef Kaj-Werner Grimen i Movar (Mosseregionen vann og avløp), i en pressemelding.

Rask utrykning

Ett døgn etter grunnbruddet var Cautus Geo på plass med instrumenter for å dokumentere nøyaktig det som skjer i grunnen.

– Det var helt avgjørende at Cautus Geo kunne instrumentere området så hurtig. Det sikret automatisk og kontinuerlig måling døgnet rundt. Det ga faktisk kunnskap som ga trygghet for at grunnen var helt stabil, slik at brua kunne gjenåpnes, sier prosjekteringsleder Hans Vebjørn Kristoffersen i Cowi.

Det tok fem dager før brua kunne delvis gjenåpnes. Da hadde opp mot 25 personer vært i sving gjennom helgen og i dagene etterpå. 

Cowi prosjekterer

Cowi er engasjert av Movar for prosjektering av arbeidet med den nye vannforsyningen. Arbeidet forbi Nore bru er ennå ikke startet opp igjen.

– Vi må finne årsaken til grunnbruddet. Dernest må området geoteknisk friskmeldes, sier Kristoffersen.

Også i Movar blir instrumenteringen trukket fram som viktig for at trafikken kunne gjenåpnes på brua før det hadde gått en uke.

– At Cautus Geo så raskt kunne etablere automatisk overvåkning som ga oss faktisk kunnskap om grunnforholdene, med løpende dokumentasjon, var til god hjelp i vurderingen for å kunne gjenåpne brua, sier Grimen.

Fortsatt måling

Arbeidet med vannforsyningen forbi Nore bru er ennå ikke startet opp på nytt. I mellomtiden går trafikken på brua som normalt. Den er mye trafikkert. Døgntrafikken er på 9000 kjøretøy.

– Vi skal fortsatt ha instrumentering i området. Vi skal blant annet ha inklinometre i borehull. Det skal gi oss faktisk måling av eventuelle forskyvninger nede i bakken, sier Kristoffersen i Cowi.

Cautus Web samler og analyserer data. Alt er tilgjengelig i et webgrensesnitt. I Moss ble det satt opp med ulike analyser og alarmnivåer med sms og e-post til prosjektgruppa. 

– Det betyr at all informasjon er tilgjengelig for alle i prosjektet hele tiden. Det er en stor fordel. I tillegg etableres varsling ved avvik, sier Kristoffersen.

Utstyr for overvåking av Nore bru:

• Automatisk totalstasjon til 24 prismer på brupilarer, punkter i terreng og fast fjell (referansepunkter).

• Seks poretrykksmålere på tre punkter er installert rundt brua for å måle endringer i poretrykk og grunnvannstand.

• Inklinometer skal installeres i borehull. Skal måle 3D deformasjoner i grunnen når arbeidet starter opp på nytt.

Cautus Web samler alle data fra instrumenteringen og gir varsling (e-post og SMS) om grenseverdier brytes.