Infrastruktur

Åpnet ny motorveg nord for Oslo en måned tidligere enn planlagt

Bildet: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård liker at Vegvesenet åpner veger som ny rv. 4 Roa-Gran tidligere enn planlagt. Fredag klippet han snora for den nye vegen. Ordførerne Harald Tyrdal i Lunner og Gunn Elisabeth Alm Thoresen i Gran deltok også under åpningen sammen med assisterende vegdirektør Ove Myrvåg. (Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen)

For andre år på rad får trafikken ta i bruk en ny vegstrekning på Hadeland tidligere enn planlagt. Fredag åpnet samferdselsministeren den nye motorvegen fra Roa til Gran.

20. desember 2022 åpnet Vegvesenet den nye vegen i bunn av bakken opp mot Lygna 11 måneder tidligere enn det som først var planlagt. Fredag ble den 4,3 kilometer lange motorvegen mellom Roa og Gran åpnet offisielt.

Vegvesenet åpnet vegen for trafikk natt til 2. november. Det er en måned tidligere enn planlagt. Hæhre/Isachsen har også bygd vegen innenfor budsjett. Det er ingen selvfølge. Utfordringene har stått i kø for Statens vegvesen og entreprenøren Hære/Isachsen.

Kvikkleire og myr

En ting er den nye metoden med å bygge veg gjennom et myrområde med å piske ned 20.000 sementpæler ned i myra. Metoden er kjent fra vegbygging i kvikkleireområder, men er ikke brukt i myr. Entreprenøren måtte også håndtere sikring av kvikkeleire-lommer som ikke var planlagt.

Det var en godt fornøyd samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som klippet snora.

– Jeg er kjent med at det har vært krevende grunnforhold. Jeg vil derfor berømme de som har stått på i arbeidet, og som greide å levere en ferdig veg fire uker før kontrakten løp ut. Det er alltid stas når ting leveres før tiden, sa samferdselsministeren.

Det vanket også ros til prosjektet for et prikkfritt HMS arbeid.

– Både byggherre og entreprenør har jobbet godt med helse og sikkerhetsarbeid med null skader i løpet av 350.000 arbeidstimer. Til tross for vanskelige forhold er prosjektet best i HMS klassen, sa Nygård.

Ingen konflikter

Vegvesenet måtte også lage ny reguleringsplan for lokalvegen under Holmbrua. Det ble løst i godt samspill med Gran kommune.

Til tross for flere krevende saker underveis, har utfordringene blitt løst underveis uten noen form for uenighet mellom Vegvesenet og entreprenør.

– Vegvesenet har sammen med våre entreprenører blitt flinkere til å løse problemer underveis i vegprosjektene våre. For noen år siden, brukte vi mye tid i retten for å løse konflikter i flere vegprosjekt. Det er historie, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Mer veg for pengene

Han mener en viktig forklaring på dette er at Vegvesenet bruker god tid til å velge entreprenør. Det gir mer veg for pengene. På Hadeland forhandlet Vegvesenet med tre entreprenører i ni måneder før valget falt på arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen.

– Vi har funnet en metode som gjør at vi velger entreprenøren som i sum har det beste tilbudet. Før gikk gjerne jobben til det laveste anbudet. Det førte ofte til tilleggsregninger underveis og etter at jobben var gjort, sier Davik. 

Han er veldig godt fornøyd med at Prosjekt Vestoppland igjen viser at Vegvesenet sammen med dyktige entreprenører leverer ferdig veg til trafikanten før tiden.

– Vi får mer veg for pengene og utvikler nye løsninger for å redusere klimagassfotavtrykket.  I tillegg har dette prosjektet vært gjennomført uten skader.  Det er meget godt jobba, sier Davik.

Ny veg forbi Lygna

Vegvesenet forhandler med tre entreprenører om hvem som skal bygge den siste strekningen på  Roa-Lygna. Planen er å velge entreprenør som skal bygge den fem kilometer lange strekningen forbi Lygna i januar. Planen er byggestart våren 2024. 

Dette er bygd:

I tillegg til motorvegen på 4,3 kilometer er det bygd:

Akselerasjonsfelt,  retardasjonsfelt og planfritt kryss

Rundkjøring i kryss E16 og eksisterende rv. 4

180 meter ny E16

1150 meter lokalveg

2000 meter adkomstveger og gårdsveger

1550 meter gang og  sykkelveg

Kollektivterminal, busslommer, innfartsparkering og grovplanert tomt for vegserviceanlegg ved Roa sentrum.

Støytiltak langs veganlegget

Ny vannforsyning til erstatning for tapte brønner.

Massedeponier

Beplantning

Istandsetting av arealer til dyrka mark

All nødvendig etablering og omlegging av VA-systemer og kabelanlegg

Veglys, rekkverk, skilting og oppmerking

Åtte brukonstruksjoner

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik trakk fram vegprosjektet på Hadeland som eksempel på hvordan Vegvesenet velger entreprenør etter lange forhandlinger.

– Det gir færre konflikter, og mer veg for pengene, sier Davik.

logo
Bjørn Laberg