Infrastruktur

Dokka Entreprenør AS bygger om E16 gjennom Jevnaker

Bildet: Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet. Illustrasjon: Pilot Arkitekter/Statens vegvesen

Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.

I sterk konkurranse med Anlegg øst Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS, var det til slutt Dokka Entreprenør AS som leverte det beste kontraktstilbudet og vant anbudskonkurransen med en tilbudspris på 87 052 580.58,- (2023-kroner).

Bakgrunn for kontrakten

Som en del av prosjektet E16 Eggemoen–Olum, skal opprinnelig E16 gjennom Jevnaker opprustes før den nedklassifiseres til fylkesveg etter at ny E16 er bygget forbi Jevnaker. Opprustingen skal gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende, hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter fremfor kjørende skal prioriteres.

Dette skal gjøres

Fartsgrense skal senkes fra 50km/t til 40km/t på de sentrumsnære delene av strekningen . Det skal bygges nye fortau flere steder, samt at eksisterende fortau skal rustes opp med ny kantstein og asfalt. De fleste gangfeltene skal gjøres opphøyde, og det skal etableres kantstopp for buss. Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet. Eksisterende broer ved Hermannstjernet og Moselva opprettholdes som de er i dag, men det skal gjøres arbeid med kantstein og slitedekke over disse bruene. Det skal også bygges ca. 200 m ny frostfri fylkesveg, og fv. 241 skal kobles til Glassverkvegen med et nytt kryss slik at fylkesvegen blir vikepliktsregulert. For å håndtere overvannsmengdene fra fv. 241 skal det bores ny overvannsledning under jernbanesporet. Det skal også bores kryssing for spillvann og kommunalt overvann, samt elektrokryssing, under jernbanen.

Kontraktsignering i slutten av august

Dette er en utførelsesentreprise, og kontrakten er en enhetspriskontrakt. Det er en karensperiode (klagefrist) på 10 dager etter kontraktstildeling, i henhold til gjeldende lover og regler for offentlig anskaffelse. Kommer det ikke inn noen klager før klagefristen går ut, blir det etter planen kontraktsignering i slutten august.

Anleggsstart til høsten

Samhandlingsmøtet med entreprenør er planlagt gjennomført 30. – 31. august, og forventet anleggsstart er i midten av september.

Planlegger åpent informasjonsmøte

Etter kontraktsinngåelse planlegger Statens vegvesen å avholde et åpent informasjonsmøte for lokalbefolkningen. Her vil det vil bli gitt mer informasjon om det videre anleggsarbeidet og planlagt byggeaktivitet av Statens vegvesen og Dokka Entreprenør. Mer informasjon om tidspunkt og sted for informasjonsmøtet vil bli gitt på et senere tidspunkt, og vil bli kunngjort via prosjektets side på vegvesen.no, sosiale medier og andre informasjonsflater.

logo
Bjørn Laberg