Byggautomasjon

Utlyser varmeprosjekt på Snåsa

Illustrasjon: Snåsa skole og den nye planlagte flerbrukshallen, hvor nytt varmeanlegg skal etableres.

AKTUELLE PROSJEKTER: Snåsa kommune inviterer til tilbudskonkurranse om bygging, eie og drift av komplett varmesystem ved Snåsa skole og flerbrukshall.

Av Bjørn Laberg

Snåsa kommune ønsker å få levert ny oppvarmingsløsning til Snåsa skole og flerbrukshall, basert på biobrensel. 

Rammeavtalen vil ha en varighet på 15 år med, mulighet for forlengelse i ytterligere 5 + 5 år, til sammen maksimal varighet på 25 år. Kontraktens verdi vil være cirka 1 million kroner per år, noe som innebærer 25 millioner kroner i løpet av rammeavtalens varighet.

Snåsa skole består av skolebygg for h.h.v barneskole og ungdomsskole, samfunnshus, gymsal og svømmehall, samt ny flerbrukshall som skal oppføres nå i løpet av 2020/21.

Om eksisterende anlegg, Snåsa skole:

Oppvarmingsanlegg

• 1 stk (Bio)Oljekjel: Buderus Logano GE 515. Kapasitet: 570 kW. (Bio)Oljebrenner type Weishaupt WL40Z-A.

• Det påpekes at det i senere tid har vært utført konvertering av eksisterende oljekjele til nå å kunne fyres med bioolje. Dette i sammenheng med myndighetskrav om utfasing av fossilt brensel, gjeldende fra 2020.

• Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert med høy systemtemperatur. Anlegget har en turtemperatur på: 80 °C, og med returtemperatur på: 60 °C ut fra kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget i fra fyrrom har installert frekvensregulerte hovedpumper, type Grundfos Magna 50-120 F. 

• Oppvarming av bygningsmassen via vannbårent varmeanlegg med kombinasjon av høytemperatur radiatorer og lavtemperatur gulvvarme.

• Romoppvarming via høytemperatur radiatorer for ungdomsskole og samfunnshus.

• Romoppvarming via vannbåren gulvvarme for barneskole og for garderobedel i gymsal og svømmehall.

Ventilasjonsanlegg:

• Bygningsmassen har 7 stk. ventilasjonsanlegg, hvorav alle anlegg med vannbåren høytemperatur varmebatterier. Varmebatteriene på ventilasjonsanlegget er dimensjonert for systemtemperatur: 80/60 ˚ C.

• 1 stk. avfuktingsanlegg type Menerga for svømmehall.
Berederanlegg

• Til forsyning av varmt tappevann for bygningsmassen er det i fyrrom installert 4 stk. seriekoblede varmtvannsberedere av type: CTC Ferro Modul, a 300 l fra 1992 Kapasitet: 2 stk. med el.kolber a 14 kW

• Forvarming varmt tappevann via egen kurs med tappevannsveksler, og sirk.pumpe.

Om ny flerbrukshall:

Oppvarmingsanlegg

• Oppvarming av garderober og sosialdel er tiltenkt etablert med vannbårent varmeanlegg med lavtemperatur gulvvarmeanlegg, med evt. panelovner som kaldrassikring under høye/store glassfelt.

• For selve hallen benyttes strålepanel i tak.

Ventilasjonsanlegg

• Bygningsmassen er tiltenkt etablert med 3 stk. ventilasjonsanlegg, separate anlegg for h.h.v. hall, sosialt rom og garderobedel, hvorav alle anlegg med vannbårne varmebatterier. Varmebatteriene på ventilasjonsanlegget må dimensjoneres for lavtemperatur systemtemperatur: f.eks. 50/30 ˚ C.

Berederanlegg

• Til forsyning av varmt tappevann for bygningsmassen er det tiltenkt å etablere forvarming fra varmeanlegg. Beredere i serie med varmeveksler mot samlestokk, alternativt coil i bereder. I tillegg installeres el.kolber i beredertank for topping av temperatur.

Norconsult har vurdert alternative oppvarmingsløsninger, og totalt sett fremkommer det at konsepter med biobrenselanlegg, basert på pellets og flis, vil være mest økonomisk fordelaktige.

Tilbudsfrist: 10. juni 2021

Verdi: 25 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.