Boligbygg

Tilvisningsavtaler kan bidra til å øke boliginvesteringer

Illustrasjonsbilde. Foto: Husbanken / Ricardofoto

Tilvisningsavtaler er et målrettet verktøy for å fremskaffe sårt tiltrengte utleieboliger. Nå vil Husbankens nye administrerende direktør gjøre flere kjent med den gunstige finansieringsordningen.

– I en tid med høye boligpriser, press i leiemarkedet og lav boligutbygging, kan tilvisningsavtaler være en aktuell modell for å få realisert boligprosjekter på, sier Jan Hjelle, administrerende direktør i Husbanken.

Tilvisningsavtaler er et langsiktig samarbeid mellom private eiendomsaktører og det offentlige, der førstnevnte kan søke Husbanken om lån til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål.

– Avtalen gir kommunen rett til å disponere 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, mens utleier står fritt til å leie ut de gjenværende boligene på det ordinære utleiemarkedet. Slik bidrar private aktører til å forsyne boligmarkedet med nødvendige utleieboliger for ulike grupper, samtidig som vi bygger oppunder behovet for en mer profesjonalisert utleiesektor, fortsetter Hjelle.

Arrangerer webinar om tilvisningsmodellen

Det store antallet ukrainske flyktninger har økt behovet for utleieboliger. Regjeringen foreslår en utlånsramme på 24 milliarder kroner i 2024 for Husbanken, der lån til utleieboliger er prioritert.

– Husbankens gunstige finansiering gir insentiver for byggebransjen til å oppføre flere boliger som er nødvendige for å møte etterspørselen i boligmarkedet. Tilvisningsavtaler kan dermed være med på å holde hjulene i gang, spesielt i krevende tider som vi står overfor nå, påpeker Hjelle.

Fredag 1. desember holder Husbanken et webinar om tilvisningsavtaler der Husbanken, Norsk Eiendom og Kommunesektorens organisasjon (KS) informerer om ordningen. I tillegg deler aktørene fra kommune, stat og bransje sine erfaringer fra konkrete tilvisningsprosjekter.

– Vi håper at så mange som mulig fra bransjen og kommunene ønsker å delta i det som skal være en bred gjennomgang av mulighetene som ligger i ordningen, sier Hjelle.

Mer informasjon og påmelding finnes på Husbankens nettsider. Webinar: Hvordan skaffer vi flere utleieboliger? 

logo
Bjørn Laberg