Hovedside

Planlegger nye omsorgsboliger i Enebakk

Bildet: Etter utvidelsen vil det totalt være 10 boenheter, samt administrasjon og fellesarealer. Illustrasjon Vindveggen arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Enebakk kommune søker totalentreprenør for utvidelse av omsorgsboliger ved Gaupeveien Bokollektiv.

Av Bjørn Laberg

Enebakk kommune skal oppføre 5 nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne som en utvidelse av det eksisterende bokollektivet i Gaupeveien i Ytre Enebakk. Det skal i tillegg gjøres nødvendige tilpasninger og ombygninger i deler av eksisterende bygg. Dette innebærer blant annet nytt fellesrom, laderom, tilpasninger av boenhet og sammenføyning med nytt tilbygg.

Tilbygget skal bygges i 1 etasje med et totalt areal på ca. 650 m2. Eksisterende bygg inneholder 5 stk. boenheter. Etter utvidelsen vil det totalt være 10 boenheter, samt administrasjon og fellesarealer. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise.

Boenhetene i bokollektivet skal være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hovedinngangen skal være universelt utformet. Det legges vekt på at fellesarealene skal gi gode muligheter for samhandling mellom beboerne. Uteoppholdsarealene skal være universelt utformet, og innby til opphold og bruk. Det stilles krav til minst 50 m2 uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet

Planområdet ligger ikke innenfor en kvikkleiresone, og rammes heller ikke av utløpet av et kvikkleireskred. Områdestabiliteten er blitt vurdert til å være tilfredsstillende for planområdet, ifølge geoteknisk vurdering som har blitt utført i forbindelse med planarbeidene. Enebakk kommune har engasjert arkitekt (ansvarlig søker) via rammeavtale for utarbeidelse av forprosjekt. Totalentreprenøren står fritt til å kontrahere eller velge byggherres arkitekt.

Litt fra kravspesifikasjon, VVS-del:

• Leveransen skal omfatte levering og montering av komplette VVS anlegg inklusive nødvendig prosjektering og tverrfaglig koordinering.

• Det skal leveres ett komplett system for måling av energiforbruk for VVS anlegg. Systemet skal omfatte måling av ventilasjon, varmtvann, sirkulasjon varmtvann, kjøling av bygget.

• Ventilasjonssystemet skal leveres med trinnløs behovsstyrt ventilasjon (VAV). Spjeld skal kobles opp mot SD-anlegg. Maksimal SFP ved dimensjonerende luftmengde skal være maksimalt 1,5 kW/ m3/s.

• Aggregat skal være av fabrikat representert ved norske leverandører, og være Eurovent sertifisert, som Swegon Gold RX/HC.

• Reversibel varmepumpe skal være integrert i aggregatet, og skal kunne produsere varme ned til -25°C. og kjøling opp til + 35°C. Det skal leveres et elektrisk varmebatteri som back up.

• Totalentreprenøren skal engasjere en leverandør av bygningsautomatisering direkte underlagt totalentreprenøren på lik linje med elektro- rør- og ventilasjons-leverandørene.

Tilbudsfrist: 8. mars 2021

Verdi: cirka 34 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.