Nytt om navn

Norconsult styrker seg innen mobilitets- og samfunnsplanlegging

Alberte Ruud (48) begynner i Norconsults planavdeling i Sandvika som seniorrådgiver på faggruppe mobilitet og samfunn. Hun tiltrer stillingen 8. mars.

Alberte er utdannet sosiolog og har mange års erfaring både som forsker, konsulent og fra det offentlige. De siste årene har hun jobbet som fagdirektør i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, med ansvar for byvekstavtaler og strategier som grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP). 

Alberte har spisskompetanse innen fagfeltene bytransport, byvekstavtaler samt bompenge- og bypakker, og har lang erfaring med å lede store og komplekse utrednings- og evalueringsoppdrag. Hun har også kompetanse innen design og analyser av reisevaneundersøkelser samt evalueringer av kollektivtransporttiltak.

– Alberte vil tilføre oss ny og viktig kompetanse som blir særlig verdifull i oppdrag med transportanalyser og utredninger, både på strategisk nivå og i problemstillinger av lokal og regional art. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom fag og politikk, og denne erfaringen vil særlig styrke Norconsult i prosjekter med komplekse interessentkart og som krever helhetlig samfunnsforståelse, sier Edel Hovland Nordang, avdelingsleder Plan i Norconsult.

Styrker satsingen på omstilling innen transport og mobilitet
Albertes fagbakgrunn fra sosiologi og forskningserfaring fra transportanalyser blir viktige bidrag til Norconsults tverrfaglige satsing på prosjekter som handler om mobilitet og samfunn. Ansettelsen styrker Norconsults kompetanse innen bærekraft, og på omstillingen som må skje innen transport og mobilitet dersom Norge skal nå målene om å bli et lavutslippssamfunn.

Alberte vil bidra med kompetanse til hele Norconsults plan-, transportmodell- og byplanmiljø.

– Etter åtte spennende år i forvaltningen som seniorrådgiver og fagdirektør i Vegdirektoratet, ser jeg frem til å jobbe faglig og analytisk med flere ulike temaer innen transport. Norconsults fagmiljø er stort og kompetent, noe jeg har erfart både gjennom samarbeidsprosjekter fra min tid som utreder i Urbanet Analyse, og fra kundesiden i Vegvesenet. Jeg ser en spennende mulighet i å koble konkret planlegging med et strategisk perspektiv. Arbeidsmiljø er også viktig for mitt valg, og det er et pluss at jeg kun har positive erfaringer med de jeg har samarbeidet med tidligere, sier Alberte Ruud.

logo
Redaksjonen