Nyheter

Innovasjon skal gjøre det klimavennlig å bygge i områder med kvikkleire

Bildet: Prosjektleder Eivind S. Juvik forklarer bakgrunnen for KlimaGrunn: bransjens felles mål om å redusere klimagassutslipp fra grunnforsterkning i områder med kvikkleire. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har utviklet teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp og kostnader knyttet til grunnforsterkning.

Mandag 24. april arrangerte leverandørsiden i KlimaGrunn et sluttseminar på Bygdøy i Oslo, et område hvor Statsbygg jobber med å bygge det nye Vikingtidsmuseet – på grunn som inneholder kvikkleire. Her har KlimaGrunn utført sitt siste forsøk for å bekrefte effekten av den nye teknologien.

Prosjektleder Eivind S. Juvik fra Statens vegvesen ønsket velkommen med å si at han håper at teknologien KlimaGrunn har utviklet vil utkonkurrere dagens metoder for grunnstabilisering. Deltakerne på seminaret fikk også se en praktisk demonstrasjon av hvordan måleteknologien kan brukes for å dokumentere oppnådd styrke i stabilisering av kvikkleiregrunnen.

Kan redusere utslipp med 40-60 prosent

Bygg- og anleggsbransjen er kjent for å være «klimaverstinger», utslipp av CO2 fra grunnforsterkning har tradisjonelt sett vært en av de største kildene til utslipp. For å kunne nå målet om 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 må bransjen dra i samme retning – og KlimaGrunn har konsentrert seg om å få ned utslippene fra grunnsforsterkning.  Resultatene fra KlimaGrunn er svært lovende, og viser at den nye teknologien har potensial til å halvere utslippene av klimagass fra stabilisering av kvikkleiregrunn.

–  Potensialet for reduksjon av klimagassutslipp vil variere fra prosjekt til prosjekt, men resultatene våre viser at potensialet for utslippsreduksjoner kan være i opp til størrelsesorden 40-60 prosent, sier Juvik.

krever mye grunnstabilisering

Grunnforsterkning er en effektiv metode der man tilsetter bindemiddel for å øke styrken i leira slik at man kan bygge trygt, også i kvikkleireområder.

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg deler nøyaktig samme utfordring: enten du skal bygge vei, jernbane eller bygg: Norge er et land som har mye kvikkleire i grunnen. Det krever mye grunnstabilisering, noe som er både dyrt og lite klimavennlig. Initiativet til KlimaGrunn kom fra veiprosjektet E18 Vestkorridoren (ny vei mellom Oslo og Asker) hvor det skal bygges vei på kvikkleiregrunn, noe som vil kreve mye grunnforsterkning, et krevende prosjekt dersom man skal innfri kravet om reduserte klimagassutslipp.

–  Dette har vi troen på, og vi gleder oss til å sette den nye teknologien ut i praksis for å se nytten, sa både Brede Nermoen fra Bane NOR og Anders Fylling fra Statsbygg.

47.000 kalksementpeler

Statens vegvesen anslår at 20 til 40 prosent av klimagassutslippet fra veianlegg med grunnforsterkning, stammer fra nettopp grunnforsterkningen. Under utbyggingen av nye E6 mellom Trondheim og Melhus, en strekning på 8 km., ble det satt ned 47.000 kalksementpeler. Hvert borehull var opptil 25 meter dype. Samlet lengde på pelene var nesten 1000 km, og det ble brukt flere tusen tonn bindemiddel.

I Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har oppdragsgiverne vært Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR. Leverandørene som har utviklet teknologien har bestått av Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo. Multiconsult har ledet prosjektet fra leverandørsiden.

Hva har vært problemet?

Juvik forklarer at kalksementpeler herder og blir sterkere over tid. Med dagens testmetoder er det vanskelig å dokumentere oppnådd styrke etter lang tid, mens den nye teknologien gir presis kunnskap om nettopp dette. Det å ikke kunne fastslå hvilken styrke man oppnår, har ført til at man «for sikkerhets skyld» har brukt ekstra mye kalk og sement for å være helt sikker på at man oppnår tilstrekkelig styrke. Dette har bidratt til overforbruk av bindemiddel – og unødvendig høyt klimagassutslipp.

KlimaGrunn har derfor konsentrert seg om å utvikle løsninger som kan dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnforsterkning i form av kalkesementpeler. Med den nye teknologien utviklet av KlimaGrunn vil man oppnå sikker kunnskap om oppnådd styrke, derfor kan man bruke mindre bindemiddel enn før.

måling og presis dokumentasjon

–  Metoden går ut på at vi installerer temperatursensorer og seismiske måleinstrumenter i selve pelene, noe som gir presis kunnskap om styrkeutviklingen over tid. Temperaturen i pelene blir kontinuerlig overvåket slik at vi kan følge med på herdeprosessen og benytte målingene til å forutsi styrkeutviklingen i pelen. Resultatene fra feltmålingene sammenlignes så med målinger utført i laboratoriet, slik at det blir mulig å si med sikkerhet at man har oppnådd ønsket stabilitet i kvikkleira, sier han.

–  Vi vet nå at vi kan redusere bruken av bindemiddel betraktelig ved hjelp av måling og presis dokumentasjon av oppnådd styrke når vi stabiliserer grunnen. Metodene for grunnstabilisering har ikke utviklet seg mye de siste ti årene, nå håper i at den nye teknologien vil få stor betydning for fremtidige byggeprosjekter, sier Juvik.

Vikingtidsmuseet – et enormt prosjekt som bygges på kvikkleiregrunn

På et areal på cirka 6000 m2 skal Statsbygg sette ned 10 300 peler for å sikre grunnen for det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. Nettopp her har KlimaGrunn utført sin siste akseptansetest av den nye teknologien. Her utfører Argeo seismiske målinger og CautusGeo sørger for at dataene logges i sanntid.

Deltakerne på avslutningsseminaret til KlimaGrunn fikk se en demonstrasjon av teknologien i felt. Ved hjelp av den nye teknologien kunne deltakerne se på følgende data innhentet fra den stabiliserte grunnen på Bygdøy:

  • dokumentasjon av egenskaper i nåttid
  • utvikling av styrke fram i tid
  • utvikling av stivhet fram i tid
  • dokumentasjon av styrke fra seismikk

Nettside om prosjektet Vikingtidsmuseet

Fakta om KlimaGrunn

KlimaGrunn er et innovasjonspartnerskap hvor oppdragsgiverne Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR og leverandørene Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo har samarbeidet tett sammen for å utvikle løsninger og ny teknologi for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med grunnforsterkning. Innovasjonspartnerskapet er utført med støtte fra Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet. 

Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn er i mål! Her er prosjektlederne Eivind S. Juvik, Statens vegvesen og Tonje Eide Helle, Multiconsult sammen med representanter fra oppdragsgiversiden: Anders Fylling, Statsbygg, Brede Nermoen, Bane NOR og Hanne Hermanrud, leder for styringsgruppen til KlimaGrunn, Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)
logo
Bjørn Laberg