Aktuelt

– Fortsatt ubesvarte spørsmål

Illustrasjonsbilde. Foto: Samferdselsdepartementet

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier Nygård videre.

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt skriftlige redegjørelser fra Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om stengingen av Follobanen.

Lite ny informasjon

Follobanen ble stengt for trafikk 19. desember i fjor. Samferdselsdepartementet ba i etterkant Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om å redegjøre for blant annet hendelsesforløp, midlertidig togtilbud, og en vurdering av sikkerhetskrav og tillatelsesprosesser for nye jernbaneanlegg.

– Den skriftlige redegjørelsen jeg har fått i dag bekrefter opplysningene som har kommet frem tidligere. De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobane-prosjektet, sier samferdselsministeren.

Fortsatt ubesvarte spørsmål

Rapporten fra Jernbanedirektoratet er basert på redegjørelser og dokumentasjon fra Bane NOR og Vy. Mange spørsmål er fortsatt ubesvart, blant annet har ikke Bane NOR funnet de bakenforliggende årsakene til strømproblemene.

– Jeg forventer at Bane NOR nå har fullt fokus på å finne årsakene og å utbedre feil og mangler. Målet er at Follobanen kan settes i drift i tråd med den skisserte timeplanen fra Bane NOR. De reisende må ivaretas på en best mulig måte, både i dagens situasjon og når Follobanen åpner. Det er viktig at at Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Vy senest 23. januar tar stilling til hva slags togtilbud de reisende får fra 1. februar, sier Nygård.

Elementer å følge opp i ekstern evaluering

Redegjørelsene peker på flere elementer som det kan være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med den eksterne gjennomgangen som samferdselsministeren har varslet i denne saken. Dette omfatter blant annet en gjennomgang av Bane NORs styringssystemer og overgangen fra prosjekt til driftsfasen. Det nærmere omfanget av og rammene for den eksterne gjennomgangen er ennå ikke avklart. Samferdselsdepartementet vil snarlig komme tilbake med mer informasjon om dette.

Redegjørelse om strømløse tog i Romeriksporten

Samferdselsdepartementet har i dag også mottatt redegjørelser fra Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om hendelsen i Romeriksporten på Gardermobanen 12. desember i fjor.

Etter en strømstans inne i Norges nest lengste jernbanetunnel tok det drøyt fire timer før de to togene med i alt 554 passasjerer pluss ombordpersonale var berget til plattform på Oslo S.

– Redegjørelsen viser at håndteringen og forebyggingen av denne typen hendelser må bli bedre. For å forsikre meg om at nødvendige tiltak blir gjennomført, vil jeg følge dette opp overfor Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Og det er bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de snarlig vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap, sier samferdselsministeren.

Mulige forbedringer

Det er i redegjørelsen fra Jernbanedirektoratet pekt på flere mulige tiltak for forbedringer. De handler særlig om bedre kommunikasjon mellom de involverte og prioritering av tiltak. Dersom det skulle oppstå tilsvarende situasjoner senere, vil slike tiltak kunne redusere belastningen for passasjerene.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har for øvrig etablert en tiltaksplan for bedre driftsstabilitet og bedre kundeopplevelser ved avvik. Oppfølging og læring fra denne hendelsen vil følges tett opp videre i tråd med denne planen.

Vil styrke passasjerrettighetene

– Togselskapene er ansvarlige for å ha transportvilkår som gir en tilstrekkelig god oppfølging av de reisende. Det er viktig at passasjerenes rettigheter blir godt ivaretatt, også ved større avvik. Det er bra at Statens jernbanetilsyn nå sier de vil se nærmere på togselskapenes etterlevelse av disse kravene, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger:

Redegjørelse fra Statens jernbanetilsynom stenging av Follobanen og hendelse i Romeriksporten

Redegjørelse fra Jernbanedirektoratet om stenging av Follobanen og hendelse i Romeriksporten

logo
admin