Infrastruktur

Anbefaler to-etasjes regiontog på Østlandet

Illustrasjonsbilde: Getty Images

En konseptvalgutredning (KVU) Norconsult har gjennomført for Jernbanedirektoratet, viser at to-etasjes tog er det beste alternativet for å øke kapasitet og komfort på regiontogene på Østlandet. 

Bakgrunnen for utredningen er at kapasitetsbehovet i regiontogene på Østlandet er anstrengt, og ser ut til å bli enda høyere enn det som kan møtes med planlagt infrastruktur og materiell på kort og mellomlang sikt. Nye, store investeringer i infrastruktur som vil gi økt trafikkapasitet ligger langt frem i tid og er svært kostbare. I tillegg vil en del av dagens regiontog måtte fornyes rundt år 2030.  

Et mer attraktivt tilbud for de reisende 

Av totalt fem ulike konsepter som er utredet, kom to-etasjes tog best ut. Løsningen gir 40 prosent flere sitteplasser sammenlignet med tog med én etasje, og skaper dermed et attraktivt togtilbud for passasjerene. Regiontog har en høy andel passasjerer med reisetid som overstiger 15 minutter, derfor er sitteplasser viktig. Infrastrukturmessig ligger det også godt til rette for to-etasjes tog på de fleste togstrekningene på Østlandet.  

– Det har vært både lærerikt og svært meningsfullt for oss å få bidra i dette bærekraftige prosjektet, der formålet har vært å søke etter løsninger som både utnytter eksisterende infrastruktur og ruteplan i størst mulig grad, og som samtidig gir gevinster for de reisende, sier Kristian Aunaas, direktør for samferdsel i Norconsult.  

Av andre konsepter som er vurdert, er muligheten for å bygge om dagens tog til å inneholde flere seter. Det samme gjelder en løsning med nye tog i standard størrelse, der kapasiteten økes ved å koble sammen tre, i stedet for to togsett.  

Bredt samarbeid 

Utredningsarbeidet er gjennomført i et tett samarbeid med Jernbanedirektoratet. Også Bane NOR og Norske Tog har deltatt i prosjektet, og flere aktører har vært involvert gjennom KVU-verksteder, blant annet østlandske fylkeskommuner, togselskaper og interesseorganisasjoner. Jotne Mobility har vært underleverandør til Norconsult. Utredningen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for neste Nasjonale transportplan, og ble overlevert til Samferdselsdepartementet 18. september. Det er allerede satt i gang en prosess for ekstern kvalitetssikring (KS1), noe som kreves i tråd med statens prosjektmodell. Norconsult bistår Jernbanedirektoratet i denne prosessen. Resultatet fra kvalitetssikringen er forventet å være klart på nyåret. 

Norconsult har tidligere gjennomført konseptvalgutredningen «Oslo Navet», for å tilrettelegge for økt transport mot og gjennom Oslo (2015), samt en utredning om behov for profilutvidelser i jernbanenettet på Østlandet for å få plass til to-etasjes tog (2021). 

logo
Bjørn Laberg